סעיף י - 748

נתנית חפצים לתינוק בשבת

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בשו"ע אדה"ז סשמ"ג ס"י כתב, וז"ל: אבל מותר ליתן לתינוק בשבת חפצים שיכול לעשות בהם מלאכה לעצמו, ואפי' אם ידוע שיעשה בהם [מלאכה] עכ"ל.

ויש לתמוה קצת בזה מהא דאיתא במס' שבת (יג, א) "מיתבי רשב"ג אומר התינוקות של בית רבן היו מסדרין פרשיו' וקורין לאור הנר, אב"א ראשי פרשיותיו, ואב"א שאני תינוקות הואיל ואימת רבן עליהן לא אתי לאיצלויי" (הובאה להלכה בסי' ער"ה ס"ז) דמהכא משמע דאם לא מהני טעמים לא היו מותרין, ולמה לא? (ובפרט, שאיסור לקרות כנגד הנר הוא גזירה שמא יעשה מלאכה, ובסי' שמ"ג אמרינן שאפי' אם ידוע שיעשה בהם מלאכה מותר לספות לו בידים).