סעיף כד - 748

בור בכרמלית וגדר כותלי רה"י

הת' מנחם מענדל רייצס

תות"ל - מגדל העמק

כתב אדה"ז בסשמ"ה סכ"ד: "חורים שבכתלים כלפי כרמלית אינם ככרמלית".

ובקונטרס אחרון לסשמ"ה סק"ג מבאר, שגם להשיטה שאין מקום פטור בכרמלית – יתכן וחורי כרמלית יהיו מקום פטור. ובלשונו הזהב: " . . דבר הגבוה ג' שהוא בטל היינו כשהוא כולו באויר הכרמלית, לאפוקי חורין שמוקפין בכותלין מכל צד רק שמרוח א' בלבד פתוחין לכרמלית לא בטילי לגבה". עכ"ל.

והנה, בסכ"ה (שם) מביא אדה"ז דין (מרמ"א סי"ח) "אבל בור העומד בכרמלית אפי' עמוק מאה אמה הוא כרמלית, אא"כ יש בו ד' על ד', שהכרמלית תופסת עד התהום ואין מקום פטור נוהג שם", כלומר, שמצד זה שאין מקו"פ בכרמלית, הרי גם בור זה שמצ"ע הוא מקו"פ, נעשה כרמלית.

וצריך להבין, מהו החילוק בין בור זה לחורי כרמלית. הרי בחורי כרמלית אומרים שאינם ככרמלית, ולמה בבור נאמר שכן הוי ככרמלית? ולכאורה לזה התכוון מי שכתב בחצע"ג בסכ"ד שם, "עסי"ח בהג"ה וצע"ג", היינו שצע"ג מאי שנא בין חורי כרמלית שאינם ככרמלית – לבור זה דהוי כרמלית. [ועדיין יש לעיין אם זו באמת היתה כוונתו, כי א"כ הי' לו להקשות מסתירת דברי אדה"ז עצמו, שהרי אדה"ז ג"כ הביא דין זה דבור, וכן מסתירת פסקי הטור, עיי"ש – ולמה בחר לציין דוקא לרמ"א בהגה"ה?!]

וגם לפי הנ"ל בקונטרס אחרון, ש"חורין מוקפין בכותלין מכל צד" ו"רק מרוח א' בלבד פתוחים לכרמלית", הרי גם בנדו"ד דבור מוקף הוא בכותלין מכל צד ורק מרוח א' פתוח לכרמלית!

וע"כ שנצטרך לחלק, דבחורי כרמלית הרי הם מוקפים בכותלי רשות היחיד, ורק מרוח א' פתוחין לכרמלית – ולכן אינם בטלים לכרמלית, אבל בבור, עם היות שרק מרוח א' פתוח לכרמלית, הרי הכותלים האחרים שמקיפים אותו אינם רשות היחיד אלא מקום פטור וכו', ולכן כן בטל לכרמלית.

ועכ"פ היוצא מזה שגדר הכתלים דרה"י כרשות היחיד, ולכן גורמים שאין החורים הפתוחים לכרמלית ככרמלית. (כלומר: כמובן שאין החורים נחשבים כחורי רה"י משום הימצאותם בחורי רה"י, שהרי אין בני רה"י משתמשים שם, ופשוט. אבל גדרו של עובי הכותל עצמו הוא רה"י).

ויש להעיר מחידושי ר' משה קזיס (בנדפס – עמ' 8), וז"ל (בשם רבנו ישעי'): "וכל רשות היחיד כמאן דמליא דמיא וכאילו הי' כל החלל ארעא סמיכתא דמי ומתחבר עובי הכותל עם עובי רשות היחיד להיות אחד".

אמנם הצמח צדק כתב (פסקי דינים חידושים על רבינו ירוחם כג, ב): " . . אף שי"ל שהכותל חשוב כולו בנוי ברה"י, מ"מ כיון שהוא פתוח לרה"ר י"ל אינו דין רה"י . . אך בהר"ש שם איתא בנוי' בקדש ופתוחות לקדש ולחול כולה קדש. ה"נ אם הכותל חשוב כבנוי כולו ברה"י א"כ אף שהחור פתוח לרה"ר ולרה"י י"ל כולו רה"י. אך עדיין י"ל דכתלים המקיפים רה"י יש שהן עצמן אינן רה"י, ואדרבה צדו החיצון ודאי חשוב כרה"ר לענין זרק דבלה ברה"ר ונדבקה בכותל זה". עיי"ש היטב.

וכ"ז כתבתי בלי עיון המתאים, ולא באתי אלא להעיר דעת המעיין, ובודאי יוסיפו ויעירו בזה, ו"תן לחכם ויחכם עוד".