סעיף יג - 747 [גליון]

הערה בדיני בורר בשו"ע אדה"ז [גליון]

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בגליון י' כתב הר' ד.ט. שיחי' בביאור דברי כ"ק אדה"ז בסי' שיט סי"ג, שהביאור הלכה (בס"י ד"ה הואיל) בשם הפמ"ג כתב באדם איסטניס שהוא מקפיד שלא לשתות בלי סינון אפשר שאסור לסנן במשמרת, אבל (ממשיך הר' הנ"ל) בדברי אדה"ז אין מוזכר כלל שיש לחשוש לזה, וההסבר לזה נראה כי יסוד מלאכות שבת הוא תיקון החפצא בעצמו, ואין חשיבות לתיקון לאדם פרטי מסוים, לומר שלכן יקרא מלאכה וחפץ מתוקן. ע"כ.

ונראה דאישטמיתי' מה שכתב אדה"ז בסי' שב קו"א סק"א, שמחלק שם בין צביעה וליבון, וז"ל: . . אלא דהתם ( – בצביעה) אין איסור אפי' במתכוין משום שהוא דבר שאין בו צביעה לעולם, אבל הכא ( – בליבון) הוא דבר שיש בו ליבון אם לא הי' דבר מועט, להכי מהני כוונתו לאיסור, דכשמתכוין לכך אחשבי' איהו לליבון זה, אלא שכל שהוא פחות משיעור המפורש ברמב"ם פטור, מפני שאין דרך העולם לעשות כן . . אבל גבי שריי' מועטת אותו מעט עצמו אין ליבונו ניכר יפה וכו' הילכך אין כאן חזותא כלל אא"כ אחשבינהו איהו במחשבתו וכוונתו. עכ"ל. מכאן נראה שיש חשיבות לאדם פרטי שיקרא מלאכה. ועוד יש להעיר עמש"כ בפי' אדה"ז "ואם ראוים לשתי' לרוב בנ"א בלי סינון מותר לסננם אפילו במשמרת. ואפי' משקה המלבן מותר". וזה אינו, דמבואר בדברי כ"ק דדוקא במשמרת מותר ולא בסודרין במשקה המלבן).