סעיף יח - 747 [גליון]

דעת אדה"ז בענין פתיחת מיני "קענס" וקופסאות וכדומה בשבת [גליון]

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בגליון י' כתב הר' א.י.ה.ס. שי' בנוגע פתיחת מיני "קענס" וקופסאות בשבת.

ויש להעיר עליו מכמה דברים.

א) ממ"ש רבינו בסי' שיד סי"ח, בנוגע חותלות של תמרים "מפני שבנין כלים אלו כו' הוא בנין גרוע שאינו עשוי להתקיים הרבה" כתב הר' הנ"ל שמשמע שהוא בנין גרוע משום שאינו עשוי להתקיים הרבה, ויש להקשות מהיכן ההכרח לזה, אפשר איפכא מסתברא, שאינו עשוי להתקיים משום שהוא בנין גרוע?

ב) וגם כתב שלכאורה הפי' הוא (במג"א ס"ק י וביאור שכתב כ"ק אדה"ז) שכמו בשקדים ואגוזים שהקליפות מזומנות רק לאותו הפרי ולא לפרי שני, כמו כן בחותלות הם מיוחדות רק לאותם תמרים. לא זכיתי להבין איך הבין זה בדברי אדה"ז, (דהא לא כתב כלל שייכות קליפות אגוזים ושקדים לפרי אחר). ופשוט הוא דאדה"ז בא לבאר, דכמו שמותר לשבר אגוזים ושקדים בשביל האוכל שבהם ואין בו איסור של שבירת כלים, כך בחותלות אין בו איסור של שבירת כלים.

ג) וגם מש"כ שאיסור עשיית נקב יפה הוא דוקא בכלי שהוא עשוי להתקיים משך זמן, אינו עולה יפה עם מש"כ אדה"ז בסעי' טז "אבל שאר דבר תלוש שאין בחתיכתו משום מעשה חול מותר לחתכו לכתחלה כל שאינו מתכוין לחתוך במדה" (להעיר, שנקב יפה הוא חיתוך במדה). וגם אינו עולה יפה עם מש"כ בסי' שמ סי"ז "ומטעם זה מותר לקרוע עור שע"פ חבית של יין כו' מפני שהעור הוא גוף א', ולא שייך בו איסור קריעה אלא איסור החיתוך אם מקפיד לחתכו במדה".

ד) ויש להקשות גם ממ"ש אדה"ז בסי' תקיט ס"ו. וז"ל: גוי שהביא כתב לישראל בי"ט והוא חתום מותר הישראל לפתחו בעצמו, שאין איסור סתירה שייך בכלים, ואע"פ שבשבת אסור מד"ס וכו'. עכ"ל. ולפי דברי הר' הנ"ל למה יהא אסור בשבת. הא אינו עשוי להתקיים הרבה? ועוד קשה, דהיתכן שקופסאות (וקענס) יהיו נקראים יותר "בנין גרוע" מהכתב שהביא הגוי.

ה) לא זכיתי להבין איך "קענס" נוטים יותר לדין חותלות מדין מיני מתכת שבסעי' יז, שכתב אדה"ז, וז"ל: אבל פותחות של עץ ושל מתכת שהם חזקים (- לאפוקי ממה דנמשך מיני' "חבל הוא חיבור גרוע שאינו חזק כ"כ") אסור להפקיע ולשבר אם נאבד המפתח שזהו סתירה גמורה האסורה אף בכלים. עכ"ל.