סעיף יג - 746

חילול שבת בפקו"נ ע"י ישראל

הרב יצחק אייזיק הלוי פישער

ברוקלין נ.י.

כתב אדה"ז בשולחנו בהל' שבת סי' שכח סעי' יג בנוגע חילול שבת בשביל חולה שיש בו סכנה, אם אפשר לעשות ע"י נכרי בלי דיחוי ועיכוב, האם חייב לחלל שבת ע"י נכרי ולא ע"י ישראל. ומביא בזה שני דעות, ומסיק דהעיקר כסברא הראשונה דמותר לעשות ע"י ישראל (כהכרעת הט"ז דמ"מ הישראל יזדרז יותר, עיי"ש), ואעפ"כ הנהוג במדינות אלו כסברא האחרונה, אבל טוב שלא לנהוג כן, כי יש חשש שמא יראו עכשיו שאין עושין רק ע"י נכרי, יסברו שיש איסור בזה לעולם על הישראל, ולפעמים לא יהיה הנכרי מצוי, ועי"ז יסתכן החולה במה שימתינו על הנכרי, ועכ"פ הרוצה לעשות ע"י נכרי יגלה לרבים באותו פעם שיש בהיתר לישראל עצמו, אלא שהנכרי מזומן כאן.

הרי מבואר דדעת אדה"ז דיותר טוב לעשות ע"י ישראל, רק מי שרוצה לעשות ע"י נכרי, יש עצה ע"י גילוי דעת ברבים.

והעירני ח"א ממ"ש בסעי' טז, דאם צריכים להרתיח יין בשביל החולה ימלא ישראל ויחם הכותי לפי המנהג שנת' למעלה, וישגיח עליו שלא יגע בו קודם שירתיח . . משא"כ כשיחם הישראל יעשה איסור של תורה. – ולכאו' ע"פ המבואר בסעי' יג יותר טוב שיחם הישראל מטעם המובא שם, וכנ"ל, דישראל יזדרז יותר, ויש חשש שיסברו דאין מחללין שבת רק ע"י נכרים וכו'. ואמאי סתם אדה"ז כאן שהעכו"ם יחם היין?

ועד"ז יש להקשות על המ"ב דבס"ק לז משמע דנקט כהט"ז שלא לחלל ע"י נכרי אף אם לא יתעצל העכו"ם, ובס"ק לט הביא דברי הגמ"ר דהעכו"ם יחם היין ולא הישראל?

ולכאו' י"ל דהטעם שאין עושין ע"י נכרי הוא, כי יסברו שאסור לחלל ע"י ישראל, משא"כ הכא שהישראל משגיח עליו שלא יגע ביין, הרי יש היכר.

והיותר נכון לומר, דרבינו הבהיר זה באומרו "לפי המנהג שנת' למעלה", ולפי"ז י"ל דבסעי' טז דקאמר דיחם העכו"ם, הוא רק לפי המנהג שנהגו כסברא האחרונה, וכמ"ש בסעי' יג; אבל אליבא דאמת, י"ל דגם הכא טוב שיחם הישראל, דיותר טוב לחלל ע"י ישראל. ויל"ע בזה.