סעיף א - 742-

טלטול בגן העיר ובבית החיים

הרב יצחק צירקינד

תושב השכונה

בענין טלטול בגן העיר ובבית החיים, אין כוונתי לרדת לכל הדיעות בזה (ועי' בביאור הלכה במ"ש ריש סי' שנח), אבל גם בריש סי' שסב כתב אדה"ז דפי' הוקף לדירה הוא לכניסה ויציאה תמיד כמו בקרפף, ואעפ"כ מבואר שם דבמחיצות העשויות לשמירה אינם מוקפים לדירה (כי אין זה קביעות), וא"כ בית החיים נכלל בכלל זה (ובפרט שבעת הקפת הבית החיים לא הי' מקום שנכנסים ויוצאים שם תמיד).

ואי מועיל שעכשיו יעשו פרצות המבטלות המחיצה ולתקנם כדי שיהי' מוקף לדירה לאותם שנכנסין ויוצאים תמיד, זה תלוי בהטעם דהמשכן לא נק' מוקף לדירה, אשר לפענ"ד הוא דאין זה לתשמיש האדם זהו רק מקום שמקיימים בו מצות הבורא (ועיין בערוך השלחן דכתב דביהכנ"ס לא נקרא מוקף לדירה) וא"כ מאחר דטעם הכניסה ויציאה בהבית החיים הוא לתפלה אין זה מוקף לדירה (ולהעיר מענין תענית חלום בשבת דאע"פ שמתענג מזה נק' ביטול עיקר עונג שבת (רפח ג) וכן מענין מצות לאו ליהנות ניתנו), ואפי' נכנסים ויוצאים גם בלילה לא יועיל.

משא"כ בגן העיר (עכ"פ כשפתוח ביום ובלילה) לכאו' זה נכלל בפסק הצ"צ בהתשובה סי' לט שציין.