סעיף ח - 742

מפתח בחגורה בשבת

הרב יצחק צירקינד

תושב השכונה

בענין המפתח הנה בשו"ע אדה"ז (סי' שא ס"ח) מפרש שטעם ההיתר הוא כשקובע, ומשמש להחגורה. אופן הקביעות אינו מפורש שם, ועי' להלן בסעיף כג. ועי' ג"כ בקצות השלחן סי' קטו ס"כ. משא"כ במחט שאינו מחובר כלל (ולהעיר ממהדוב"ת לסי' שא ואכ"מ). ועי' בבדי השלחן שם סקכ"ט (ויל"ע למה בקצות השלחן שם סעיף יח לא הביא כל הדין דאדה"ז). ועי' בשמירת שבת כהלכתה ח"א פי"ח הערה קצ. מש"כ מהגרש"ז ז"ל אויערבאך, איך שהמפתחות צריכים להחזיק את החגורה טוב יותר עיי"ש.