נתינת קפה נמס בכלי שני שהיס"ב - 742

הרב אברהם הערץ

ר"מ בישיבה

האם מותר לתת קפה נמס שנתבשל כבר (אינסטענט קפה) לתוך כלי שני רותח שהיס"ב. וכבר דנו בזה בשו"ת, אבל יש להעיר ע"ז לפי שיטת אדה"ז.

דיש שכתבו דכיון דדעת כמה פוסקים דיבש שנימוח דינו כלח שיש בו בישול אחר בישול. (ראה בשו"ע אדה"ז סי' שיח סעי' יח).

ובסידור אדה"ז, סדר הלכתא רבתא לשבתא, כתב דיש להחמיר בדין זה דיש בזה איסור סקילה וכרת ח"ו.

וא"כ לכאורה כיון דמחמרינן בכל דבר שלא נתבשל מליתנו בכלי שני שהיס"ב משום דיש להסתפק שמא הוא מקלי הבישול שמתבשלים גם בכלי שני (ראה סי' שיח סעי' יב).

כמו כן יש לומר בקפה, מאחר שנימוח והוי כלח ויש בו בישול אחר בישול אסור אפילו בכלי שני, דשמא קפה הוא מדברים קלי הבישול שמתבשלים גם בכלי שני שהיס"ב.

ובשו"ת מנחת יעקב חלק א סימן נב כתב להחמיר בקפה נמס גם בכלי שני כמו שמחמיר אדה"ז בסידורו לענין מלח שנתבשל כבר, שלא ליתנו בכלי שני שהיס"ב.

ולפי זה כתבו דטוב ליתנו בכלי שלישי, וכן משמע במ"ב סי' שיח סקל"ט.

אמנם בשו"ע אדה"ז לא מוזכר הדין דכלי שלישי האם דינו ככלי שני או לא. וא"כ אם שייך טעם להחמיר בכלי שני, יש סברא להחמיר גם בכלי שלישי. דיש פוסקים דכלי שלישי דינו ככלי שני (ראה שו"ת אז נדברו ח"א סי' לה-לו).

והנה בסדר הילכתא רבתא לשבתא כתב אדה"ז וז"ל: "וכן שלא לשפוך בכלי ראשון שהיס"ב על הצוקער כי מאחר שהצוקער נמחה יש בו משום בישול  . . ".

ובמלח שנתבשל כבר, כתב להחמיר אפי' בכלי שני, עיי"ש.

וצ"ב מדוע בצוקער רק החמיר מעירוי כלי ראשון, ובמלח החמיר גם בכלי שני.

ועוד דלפי הטעם דנימוח והוי לח ויש בישול אחר בישול, א"כ לכאורה גם בכלי שני אסור, כי שמא צוקער הוא מדברים קלי הבישול.

ושמעתי לבאר הטעם מדוע בצוקער כתב להחמיר רק מעירוי כלי ראשון. משום דכל הדין בישול בדבר יבש שנתבשל היא משום דנימוח והוי כלח ויש בישול אחר בישול בדבר לח.

והנה דין בישול בלח לדעת אדה"ז הוא רק בכלי ראשון. דפסק בשו"ע סי' שיח סעי' יב דיש להסתפק בשאר דברים האם מתבשלים בכלי שני חוץ מתבלין שהתירו חכמים בפירוש וכן מים ושמן וה"ה לשאר משקין  . .  עי"ש.

ומבואר בדעת אדה"ז דמשקין אינם מתבשלים בכלי שני, דלא כמו שכתב הכף החיים סקפ"ה, ובמ"ב שם ססקל"ט דרק מים ושמן אינם מתבשלים בכלי שני אבל שאר משקים מתבשלים.

וא"כ אין להחמיר בצוקער שנתבשל כבר לתת בכלי שני, כיון דכל הטעם לחשש בישול הוא שנעשה לח, והרי לח ומשקה אינו מתבשל בכלי שני.

והא דכתב להחמיר בכלי שני הוא במלח דווקא משום דרק מלח מתבשל בכלי שני אף כשהוא לח (וכמבואר בשו"ע אדה"ז סי' שיח סעי' יח).

ולפי זה לדעת אדה"ז אין דין בישול בכלי שני שהיס"ב בדבר יבש שנתבשל כבר, ורק במלח נתחדש שאסור בכלי שני. (וצ"ב .למה מלח שאני, וראה בספר נשמת שבת סי' ל"ד). ואפשר שגם בכלי שלישי יש מקום להחמיר לדעת אדה"ז, כנ"ל.

ולפי זה י"ל דקפה וכיו"ב דינו כצוקער שמותר ליתנם בכלי שני שהיס"ב. משום דלדעת אדה"ז אין לח ומשקה מתבשל בכלי שני.

ומה שכתב המ"ב להחמיר בכלי שני, הוא משום דלפי שיטתו שאר משקים מתבשלים בכלי שני, אבל לדעת אדה"ז יש לכאורה להקל לתת קפה נמס בתוך כלי שני שהיס"ב. וצ"ע למעשה.