סעיף כא-ב - 742

תפלה ביום המעונן

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בשו"ע כ"ק אדה"ז סי' רסג סכ"א וכב כתוב וז"ל: מי שטעה ביום המעונן וסובר שהוא חשכה ממש והתפלל ערבית של שבת וכו' בד"א ביחידים אבל צבור שטעו ביום המעונן וכו' א"צ לחזור ולהתפלל אם כשהתפללו הי' מפלג המנחה ולמעלה כו'. עכ"ל.

ויש להקשות ממ"נ אם ידעו זמן של פלג המנחה איך טעו שהוא לילה, ואם לא ידעו אימתי הוא לילה איך ידעו זמן פלג המנחה?