סעיף ז - 743

תפלה ביום המעונן

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בסי' שכא ס"ז כתב כ"ק אדה"ז: הצריך לדוך פלפלין וכו' ואין לשום הפלפלין תוך בגד ויכתוש בסכין עליו מפני שמוליד ריח בבגד אע"פ שאינו מתכוין לכך כמ"ש בסי' תקי"א. עכ"ל.

וצ"ע, דהא בסי' תקיא ס"ז כתב: ולפיכך מותר להניח מיני בשמים על הבגד אם אינו מתכוין להוליד ריח בבגד, אבל אם הוא מתכוין לכך אסור. עכ"ל.