סעיף כא-ב - 743 [גליון]

תפלה ביום המעונן [גליון]

הת' ראובן קורבסקי

תלמיד בישיבה

בגליון ו [תשמב] שאל הרב מ. צ. עמ"ש בשו"ע אדה"ז (סי' רסג סכ"א-ב) דציבור שטעו ביום המעונן והתפללו בעוד היום גדול, א"צ לחזור ולהתפלל אם התפללו מפלג המנחה ולמעלה. ושאל הרב הנ"ל איך ידעו מתי הי' פלג המנחה אם לא ידעו אימתי הוא לילה.

ועי' בשו"ע אדה"ז סי' תפט סי"ב שמדבר שם בציבור שטעו ביום המעונן, וספרו ספה"ע קודם ביה"ש, ואומר שם ש"אח"כ נתפזרו העבים", במילא צ"ל, שכשיראו מתי הוא ביה"ש, יוכלו לחשב מתי הי' פלג המנחה, ועד"ז צ"ל בסי' רסג. ופשוט