סעיף יט - 744

בדין בורר אוכל מתוך פסולת

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בסדורו של כ"ק אדה"ז בהלכתא רבתא לשבתא כתב וז"ל: שלא לסמוך על היתר הנהוג באם נפל זבוב או שאר פסולת לכוס או לקערה להוציאו ע"י כף ולשאוב קצת משקה עמו כו' כי יש בזה וכו', ואין תקנה רק לשפוך מהכוס עד שיצא הפסולת מתוכו וכו' שכיון שנפילת הפסולת לחוץ הוא ע"י שאוחז בידו הכוס עם המשקה שבתוכו ומטהו בידו ה"ז נקרא בורר אוכל מתוך פסולת ומותר כדי לשתות מיד וכו' עכ"ל.

ויש לתמוה ע"ז ממה שכתב בשלחנו סשי"ט סי"ט וז"ל: אבל שומן הצף ע"ג התבשיל אסור לערותו כולו אפי' כדי לאכול התבשיל לאלתר, מפני שהן ב' מיני אוכלין ואותו המין שאוכל לאלתר נקרא אוכל והשני נקרא פסולת, וכשמערה השומן שאינו רוצה לאכלו ה"ז בורר פסולת מתוך אוכל. עכ"ל.

ומה חילוק יש בין השומן לזבוב? [ואין לומר שבזבוב הוא נוטל גם אוכל עמו, דאם כן למה אסר כ"ק אדה"ז להוציאו ע"י כף עם המשקה].