סעיף יט - 744 [גליון]

דבר גוש שהיד סולדת בו בכלי שני [גליון]

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בנוגע מש"כ הרב אברהם הערץ בגליון תשמג בדעת כ"ק אדה"ז אם ס"ל לענין שבת אם אמרינן דבר גוש מבשל בכלי שני, יש להביא ראי' דס"ל דמבשל מסוף סשי"ח.

דהנה המחבר כתב בסעיף יט וז"ל: אסור לטוח שמן ושום על הצלי בעודו כנגד המדורה וכו' דמ"מ יתבשל השום והשמן. עכ"ל.

ושם בט"ז סקכ"ד כתב וז"ל: וה"ה במעבירו מהאש כל זמן שהוא רותח שהיד סולדת בו אסור לטוח עליו שום, דהא עדיין כלי ראשון הוא. עכ"ל. וכ"כ המג"א בסקמ"ה דמשום שהוא דבר גוש מבשל הוא.

ועל פיהם כתב כ"ק אדה"ז (כמ"ש במ"מ על הגליון) בסל"א וז"ל: אסור לטוח שמן ושום על גבי הצלי בעודו חם שהיס"ב וכו' דמ"מ יתבשל השום והשמן. עכ"ל.