סעיף ג - 744

בדין אין מעבירין על המצוות בהכנה למצוה

הת' שמעי' וואקס

תלמיד בישיבה

בהלכות תפילין סכ"ה סעיף ג כותב אדה"ז שהמניחין הטלית והתפילין (בלא כיסם) בתוך כיס אחד, יניחו הטלית למעלה מן התפילין, כדי שלא יפגע בתפילין תחלה ויצטרך להניחם (אע"פ שטלית קודם, דתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם), מדין דאין מעבירין על המצוות.

ויש לחקור מה יהי' הדין במניח טו"ת על אחר שאינו יכול להניח בעצמו (שאינו בקי או שאין לו יד), ופגע בתפילין תחלה. האם צריך להניח התפילין עליו לפני הטלית מכיון דאין מעבירין כו' (והוי ביזוי מצוה), או דילמא, כיון שכאן נוגע הנחתו של השני, אין קשר בינו ובין השני, ויעטפנו בטלית קודם.

וכן יש לברר בתפילין לבד, ואפי' אם השני יכול להניח והוא מוציאן מהכיס, (אע"פ שאם פוגע בשל ראש לפני השל יד מניח הש"י קודם (אף שאין מעבירין כו') כיון שכתוב וקשרתם לאות על ידיך גו' יד קודם לראש, מ"מ) האם צריכין ליזהר לגעת בש"י לפני הש"ר או לא. ז.א. האם אין מעבירין על המצוות הוא גם בהכנה למצוה או לא.

ולכאורה יש לקשר זה עם המובא בגמרא מנחות (סד, ב) שהקוצר את העומר צריך לקצור מן הקרוב וטעם שני לפי שאין מעבירין על המצוות, אע"פ שהמצוה היא הקרבת העומר והקצירה היא רק הכנה (למאן דאמר דקצירה הוי הכנה (מכות ח, ב)), מ"מ שייך אין מעבירין. ומזה יכולים לפשוט שבודאי צריך להוציא הש"י לפני הש"ר וכן הטלית לפני התפילין, מצד אין מעבירין*. אבל עדיין צריך בירור בדיעבד, שכבר הוציא התפילין, אם חייב להניחם עליו לפני הטלית או לא.

 

*) אלא שי"ל שזה תלוי בב' הטעמים שם בגמרא.