סעיף ז - 745 [גליון]

בענין שיעור מצות הוכחה [גליון]

הרב ברוך אבערלאנדער

שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, בודאפשט, הונגריה

בגליון א [תשלז] ע' 64-66 כתבתי לבאר הסתירה שבפסקי אדה"ז. שהרי בס' קנו ס"ז פוסק (ע"פ הרמ"א בסי' תרח ס"ב): "הוכח תוכיח אפי' ק' פעמים עד שיכנו החוטא או יקללנו", כרב ושמואל (ערכין טז, ב); ואילו בסי' תרח ס"ו כותב (ע"פ פסקו של המג"א בסי' תרח סק"ג לקוח מהסמ"ק): "מי שהוכיח חבירו ונזף בו חבירו החוטא לא יוכיחנו עוד על עבירה זו", כלומר כרבי יוחנן, שמספיק נזיפה כדי להפסיק תוכחה; בניגוד מוחלט למבואר בסי' קנו?! ראה שם.

שוב כתב בזה בארוכה הרב יי"צ קלמנסון ב'הערות וביאורים' גליון תשדמ ע' 80 ואילך, בדבריו שם הוא חוזר על רובו ככולו של מה שכתבתי, ובשינוי. לדעתו אדה"ז פסק כמ"ד ד'עד נזיפה', אלא שלשיטתו זה פטור רק על מצוה פרטית זו ולא על הגברא בכללו. ובאם זה מגיע כבר לעד כדי הכאה הוא פטור לכו"ע, כיון שזה פטור על הגברא.

ההכרח לדבריו הוא "דפשוט דמ"ש אדה"ז בסי' תר"ח עד שינזוף וכו' הוא כהמ"ד דעד נזיפה, וכמ"ש במג"א שם מהסמ"ק דפוסק כהמ"ד דעד נזיפה, ואין דרכו של אדה"ז לחדש דינים חדשים" (שם ע' 85).

ולכאורה אין בזה כדי לשכנע, כי הרי אין זה חידוש גמור כיון שנאמר כבר בסמ"ק, אלא שלפי הביאור שלי צ"ל דפסק כוותיה ולאו מטעמיה, וכי גם בסידור השיטות והסברם וכו' נאמר דאין בשו"ע אדה"ז חידושים? והרי החוש מכחישו!

ואציין בזה לכמה שיחות של כ"ק אדמו"ר זי"ע שבהם מבוארים דברים עד"ז, למרות שעשרות פעמים חזר על הכלל שאין אדה"ז כותב חידושי דינים שלא נמצאים בספרים שלפניו:

* 'שיחות קודש' תשל"ה ח"א ע' 496: בספרי הנגלה של אדה"ז בכלל ובפרט בה' ת"ת "וועט מען געפינען פשוט א סאך חידושים און אופטוען".

* 'שיחות קודש' תשכ"ח ח"א ע' 382: עס זיינען דא געוואלדיקע חידושים בשו"ע אדה"ז, ובהתבוננות אפשר לשים לב אליהם על כל צעד ושעל. ומורגש יותר במקומות בהם אדה"ז מעתיק לשונות ממחברים שקדמוהו עם שינוי או הוספה.

* 'שיחות קודש' תשכ"ח ח"ב ע' 59: חידוש דין בשו"ע אדה"ז שמקורו מפסוק (=בית האסורים לענין ברכת הגומל הוא רק כשנמצא בבית האסורים ולא במאסר בית וכו'), ומכאן שאפשר לחדש דברים עם פסוק גם אחרי התלמוד.