סעיף יט - 745 [גליון] 2

בדין בורר אוכל מתוך פסולת [גליון]

הרב משה לברטוב

תושב השכונה

בגליון ח [תשדמ] כותב הרב מ. צירקינד בדין בורר, ונשאר בצ"ע איך מתיר אדה"ז לשפוך מהכוס הרוטב עם הזבוב, הלא פוסק בשו"ע (סי' שיט סעיף יט) שאסור לערות שומן הצף ע"ג התבשיל אפי' כדי לאכול התבשיל לאלתר וכו' וכשמערה השומן שאינו רוצה לאכלו ה"ז בורר פסולת מתוך אוכל ע"כ. ומקשה הר' מ.צ. כנ"ל מדוע בזבוב מייעץ אדה"ז לעשות כן.

אך באמת לק"מ. כי שומן ע"ג רוטב עומד למעלה וכששופכו ניכר שהוא בוררו מתוך הרוטב. וזה ברור עיין שם בשו"ע הגדול.

ומה שצל"ע לשון אדה"ז שם (בשו"ע) "אסור לערות כולו" מהו הדיוק של כולו (בשלמא תחלה כשמדבר בשמרים וסמעטענע, כותב בפירוש שמותר לערות אך (לא כולו) כשיגיע סמוך לחלב יניח קצת ממנה עם החלב שאם לא יעשה כן הרי (בלשונו הק') ניצוצות אלו מוכיחים שהוא בורר, אבל בשומן ע"ג רוטב אוסר מכל וכל. וא"כ מהו הל' "כולו").

ודרך אגב, בליל ש"ק כשנוהגין הנשים שאחר הסעודה לוקחים הקדירה עם הרוטב והבשר, ומחלקים, ששופכין הרוטב בכלי בפ"ע והבשר נשאר בהקדירה, שלכאו', צריכים להניח קצת מהרוטב בהקדירה עם הבשר.