סעיף א-ב - 1043

בכיה בשבת

הרב יוסף שמחה גינזבורג

רב אזורי – עומר, אה"ק

בשו"ע אדה"ז (סי' רפז ס"א-ב) אודות ביקור חולים בשבת, כותב שלא יבקש עליהם רחמים כדרך שאומר בחול, כדי שלא יעורר בכי ויצטער.

והנה בשו"ע (הב"י) או"ח סי' רפח ס"ב בהג"ה, איתא: "וכן מי שיש לו עונג אם יבכה כדי שילך הצער מלבו – מותר לבכות בשבת". והט"ז שם ס"ק ב' תמה ע"ז, "דא"כ כל מי שמצטער ח"ו יבכה בשבת". מאידך, המשנ"ב ס"ק ד' הביא מ"א ותוס' שבת שהתירו, כיוון שע"י בכייתו ירווח לו.

ולפלא שכל העניין לא הובא כלל בשו"ע רבינו בסימן זה או בסימנים הסמוכים. וע"פ דברי הרבי (שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סוף עמ' רנא) לדייק ממה שהובאו בשו"ע אדה"ז מהמג"א דברים שלפניו ושלאחריו ונשמט נושא מסויים שבאמצע, יל"ע אם ניתן ללמוד מזה דס"ל לאדה"ז כהט"ז ששולל את דברי הרמ"א בזה.