סעיף ה - 1055 [גליון]

מוקצה בשבת (גליון)

הרב פנחס קארף

משפיע בישיבה

בגליון אלף-נד כתב הת' מ.מ.מ לתרץ הסתירות בשו"ע אדה"ז לכאו' בענין טלטול מן הצד ובענין אמירה לעכו"ם ובענין פס"ר, עיי"ש בדבריו. ובסוף דבריו מסיים, ואעתיק לשונו: "אבל בסימן רעו ששם מדבר בטלטול מוקצה עצמו, אין איסור טלטול הנר של שמן (רק) מטעם פסיק רישא אלא מטעם שהנר בעצמו מוקצה, ובא לחדש שמ"מ מותר לומר לנכרי לטלטלו בשבילו אפי' שלא מן הצד, ומביא הטעם לזה "שלא אסרו לעשות ע"י נכרי בשבת רק מה שאין שום היתר לישראל לעשות בעצמו" (והגם שכשישראל עשהו בעצמו יהי' אסור גם משום דהוי פס"ר, מ"מ אינו אסור לומר לנכרי לעשותו משום ש"כל פסיק רישא מותר ע"י נכרי" כנ"ל)", עד כאן דבריו.

משמע מדבריו שבאמת הישראל אסור להביא הנר של שמן בטלטול מן הצד, אבל מלשון אדה"ז בסי' רעו סעיף ט "וכיוון שהישראל בעצמו הי' יכול להביא הנר לכאן בהיתר בטלטול מן הצד", משמע שהוא מותר להביא בפועל, ולכאו' התירוץ להסתירה הוא כי בטלטול מן הצד באופן שמביא שם "כגון באחורי ידיו או בין אצילי ידיו" יכול להזהר שהנר לא יתנענע, משא"כ בניעור, לכן בניעור זהו פסיק רישי', ובהבאת הנר ע"י טלטול מן הצד אינו פסיק רישי'.