סעיף ה - 1053

מוקצה בשבת

הרב מאיר צירקינד
מיאמי, פלורידה

בשו״ע כ״ק אדה״ז בסימן רעז ס״ה כותב וז״ל: הניח נר על גבי טבלא מבעוד יום ושכח לסלקו ממנה קודם שחשכה ונצרכה לו הטבלא לטלטלה ולהשתמש בה בשבת מנער את הטבלא והנר נופל מעליה על הארץ ומטלטלה לכל מקום שירצה ובלבד שלא יתכוין לכבות הנר בניעור זה ואף אם נכבה מאליו על ידי נפילתו אין בכך כלום שדבר שאינו מתכוין הוא ואין כאן פסיק רישיה שאפשר שלא יכבה ע"י כך. במה דברים אמורים . . אבל נר שיש בו שמן אסור לנער הטבלא להפילו מעליה לפי שאי אפשר שלא יתקרב השמן קצת אל הפתילה ויתחייב משום מבעיר או יתרחק קצת ממנו ויש בו משום מכבה וכל שכן אם ישפוך ממנו קצת. ומכל מקום מותר לומר לנכרי לנערה שכל פסיק רישיה מותר על ידי נכרי. עכ״ל. רואים מכאן שבנר של שמן אי אפשר לישראל לעשותה על ידי טלטול מן הצד (דהיינו מנער את הטבלא) אבל מותר לומר לגוי שכל פסיק רישיה מותר ע״י גוי.

(וכן בסימן רסה ס״ו אוסר לישראל טלטול מן הצד בנר של שמן וז״ל: אסור ליגע בנר דולק כשהוא תלוי אע"פ שאינו מטלטלו ואין איסור במוקצה בנגיעה בעלמא מכל מקום אסור פן יתנדנד קצת מנגיעתו ומכל מקום אם היה דבר היתר מונח עליו מותר ליטלו מעליו (ובלבד שלא יגע בו בידיו) ואין לחוש במה שמתנד הנר ע"י נטילת אותו דבר מעליו לפי שהוא טלטול מן הצד ואינו טלטול כמו שיתבאר בסי' שי"א במה דברים אמורים . . אבל אם היה נר של שמן תלוי אסור ליטול דבר המותר מעליו פן יתנדנד הנר קצת ויתקרב השמן אל הפתילה ויתחייב משום מבעיר או יתרחק קצת ממנה ויש בו משום מכבה. עכ״ל.)

ויש להקשות ממ״ש בסימן רעו ס״ט וז״ל: אבל לומר לנכרי שיביא לו נר הדלוק כבר במקום אחר יש מתירים אפילו אם אפשר לו בלעדו בין נר של שעוה וחלב בין נר של שמן לפי שטלטול הנר אינו אסור אלא מפני שהוא מוקצה . . וכל מוקצה מותר לטלטלו בטלטול מן הצד . . וכיון שהישראל בעצמו היה יכול להביא הנר לכאן בהיתר בטלטול מן הצד כגון באחורי ידיו או בין אצילי ידיו וכיוצא בזה כשמביאו הנכרי באיסור בטלטול גמור אין בכך כלום שלא אסרו לעשות ע"י נכרי בשבת אלא דברים שאין שום היתר לישראל לעשות בעצמו. עכ״ל.

א) כאן כתב שהישראל היה יכול להביא בטלטול מן הצד ושם אסר טלטול מן הצד לישראל בנר של שמן? ב) שם כתב כלל ׳כל פסיק רישא מותר בגוי׳ אבל כאן כתב כלל אחר ׳שלא אסרו לעשות ע"י נכרי בשבת אלא דברים שאין שום היתר לישראל לעשות בעצמו׳ דנראה מכאן דאם אין שום היתר לישראל אסור לומר לגוי א״כ למה מותר לומר לגוי (עכ״פ בדין של סימן רעז) אם אי אפשר לישראל לעשותו?