סעיף ז-ח - 1097 [גליון]

כיבוי הגפרור אחר הדלקת נרות שבת (גליון)

הרב גדלי' אבערלאנדער

רב קהילת היכל מנחם – מאנסי

בגליון האחרון (אלף צו) כתב הרב מאיר צירקינד שכפי שכתבתי בדעת אדה"ז כתבו הקצות השלחן והמחזיק ברכה בדעת הבה"ג, אלא שהעיר שמדברי אדה"ז בסעיף יא משמע להיפוך שאין קבלת שבת בלי ברכה! והיינו ממה שכתב שם וז"ל: "ולפיכך נוהגות מקצת הנשים בליל טבילה... ואי אפשר להן להדליק הנרות קודם לכתן לשם לפי שהן מקבלות השבת ע"י הדלקת הנרות כמו שנתבאר ואסורות לרחוץ בחמין אח"כ... אבל אין לה להדליק לכתחלה קודם לכתה בלא ברכה ובבואה מהטבילה משחשכה או מהחופה תפרוש ידיה לפני הנרות ולברך אז קודם שתהנה לאורן... לפי שהאיך תברך וצונו להדליק והן דולקות כבר מקודם לכן". ואם כדבריו "שכבר חל עליהן שבת בגמר הדלקה", למה כתב כ"ק "לפי שהאיך תברך", היה לו לכתוב לפי "שכבר חל עליהן שבת בהדלקתה" (והברכה לא מעלה ולא מוריד)?! ועוד, מה ה'הוה אמינא' וה'קא סלקא דעתיה' של כ"ק שיועיל לה ההדלקה בלא ברכה (אם קבלת ש"ק תלוי רק בהדלקה לחוד)?

אולם לדעתי אין כאן ראיה כלל שהרי אדה"ז מיירי באופן שהיא מתנית שאינה מקבלת שבת בהדלקה זו, וכותב זאת בהמשך למש"כ מקודם "ואם אי אפשר בכל אלה תדליק ותברך קודם לכתה לבית הטבילה ותתנה שאינה מקבלת שבת בהדלקה זו שתנאי זה מועיל במקום הצורך כמו שנתבאר... ומכל מקום אין לה להתנות תנאי זה אלא אם כן הבעל יקבל עליו שבת מיד סמוך להדלקתה...".

ועל זה מוסיף רבינו "אבל אין לה להדליק לכתחלה קודם לכתה בלא ברכה ובבואה מהטבילה משחשכה או מהחופה תפרוש ידיה לפני הנרות ולברך אז קודם שתהנה לאורן, וכן אם דעתה לבא מהחופה בבין השמשות אין לה לסמוך על זה שלא להדליק קודם לכתה ושתצוה לנכרי להדליק כשתבא בבין השמשות ושתברך היא על ידי פרישת ידיה מיד אחר הדלקת הנכרי שלא תהנה לאורן עד אחר ברכתה, לפי שהאיך תברך וצונו להדליק והן דולקות כבר מקודם לכן או על ידי הנכרי". כלומר שאין לה אופציה אחרת שגם בעלה לא יצטרך לקבל שבת והיינו באופן שהיא תדליק את הנר ותתנית שאינה מקבלת שבת ע"י ההדלקה ורק לאחר הטבילה תברך על הנר והוי כאילו עכשיו היא מדלקת הנר, ע"ז כותב דאינו מועיל "שהאיך תברך וצונו להדליק והן דולקות כבר מקודם לכן או על ידי הנכרי". אבל באופן שאינה מתנית שאינה מקבלת שבת, איה"נ שאין שום הוה-אמינא שאפשר לעשות עצה זו שהרי כבר קיבלה שבת.

ב. ומה שהעיר על מש"כ הרב שפ"ר שי' בגליון א' צה "ואין שום דעה שהיא מקבלת את השבת בהדלקת הנרות בסתם קודם הברכה", שנעלם ממנו דברי שו"ת יביע אומר ח"ב (או"ח סי' טז). הנה נעלם ממנו שאני בעצמי הבאתי במאמרי (שהוא הגיב עליו) את דברי מהר"ח או"ז אלו. והבאתי שם גם שמהר"ח או"ז כותב להדיא שכן הוא גם דעת אביו בעל האור זרוע בעצמו.