סעיף טו - 1016 [גליון]

בטעמי איסור חזרה [גליון]

הרב חיים אליעזר אשכנזי

מאנטרעאל, קנדה

בגליון יא שנה זו דן הרב מ.ל. בפסק רבינו הזקן בסי' רנג בכ"מ שאיסור חזרה בשבת הוא מחשש חיתוי, וכתב ראיה לזה, מהפי' בגמ' ר"פ כירה "לשהות תנן וכל שכן להחזיר", ומכאן שחזרה אסורה מאותו טעם כמו שהייה - חשש חיתוי, ע"כ מדבריו.

ויש להעיר שהדיון בטעם איסור חזרה - אם הוא חשש חיתוי או נראה כמבשל - זה דוקא בתבשיל שאין בו איסור שהייה. אבל לדעה "לשהות תנן" ויש איסור שהייה גם בתבשיל שמבושל, פשוט שגם בחזרה בשבת של תבשיל זה יש חשש חיתוי.

לדוגמא הרמב"ם פוסק ששהייה אסורה גם במבושל כ"צ אם הוא מצטמק ויפה לו. וגם סובר שיש בישול דאורייתא בכל תבשיל שאינו מבושל כ"צ. וא"כ לדעתו חזרה בשבת של תבשיל שאינו מבושל כ"צ היא איסור דאורייתא משום בישול. ובמבושל כ"צ ומוי"ל ומחזירו ע"ג כירה שאינה גו"ק יש חשש חיתוי מכל שכן משהייה. ועל זה אמרו בגמ' "לשהות תנן וכל שכן להחזיר". והדיון בטעם איסור חזרה יהיה במבושל כ"צ ומצטמק ורע לו.

ואכן הראשונים והאחרונים שדנים בטעם איסור חזרה, הם פוסקים בדרך כלל כחנניה ששהייה במבושל כמאב"ד מותרת, ולהחזיר תנן, ובכל תבשיל שמבושל אין איסור שהייה ויש לדון בטעם האיסור להחזירו.

ומהם יש סוברים שבמבושל כמאב"ד כבר אין איסור בישול אלא איסור חזרה ע"ג אינה גו"ק בלבד (הרשב"א והר"נ). ויש סוברים שכל שלא נתבשל כ"צ יש בו איסור בישול דאורייתא, ובמבושל כ"צ יש איסור חזרה ע"ג אינה גו"ק בלבד (ההלכה לדידן).