סעיף ז - 1100

הוספות בשמונה-עשרה

הרב יוסף שמחה גינזבורג

רב אזורי – עומר, אה"ק

בשו"ע אדה"ז[1], בדין מי ששכח לומר 'מוריד הגשם', כתב: "אם נזכר קודם שסיים הברכה, יאמר 'משיב הרוח ומוריד הגשם' במקום שנזכר, שלא קבעו חכמים מקום בתוך הברכה[2] להזכיר שם הגשם, אלא אמרו סתם 'מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים', אלא שנהגו לאמרו לפני 'מכלכל חיים' לפי שהגשם כלכלה ופרנסה, אבל אם לא אמרו לפני מכלכל חיים – בכל הברכה מקומה[3]".

וכן בעניין אמירת 'זכרנו', 'מי כמוך' וכו', בעשרת ימי תשובה[4], פסק שאם לא אמרם, ונזכר לפני שהזכיר את השם שבחתימת הברכה "אומרם במקום שנזכר". משמע שא"צ לחזור ל"וכל החיים", ולא כמ"ש המשנה ברורה[5]: "כל זמן שלא אמר השם של הברכה, יכול לחזור אע"פ שיש כמה שמות (כגון ב'וכל החיים')[6]".

אלא שכיוון שצריך לומר "מעין חתימה סמוך לחתימה"[7], כפסק אדה"ז בעניין הבדלה בתפילה ("והבדלה – בחונן הדעת")[8]: "אם נזכר קודם שהזכיר השם שבסיום ברכת אתה חונן, יתחיל מיד אתה חוננתנו, ויגמור משם על הסדר: 'וחננו מאיתך וכו', בא"י וכו'", ע"כ. וא"כ כששכח "מוריד הגשם" צריך לסיים "ונאמן אתה" לפני החתימה, וכששכח "טל ומטר" צריך לסיים שם "כי א-ל טוב... ומברך השנים", וכן כששכח "וכתוב" בברכת מודים (ועד"ז ב'זכרנו' ו'מי כמוך'), עדיין צריך לסיים "הא-ל ישועתנו...", וכן ביעלה ויבוא ורצה בברהמ"ז צריך לסיים "ובנה ירושלים...".

ויש לברר ב'ועל הניסים'[9], דכיוון שבסיום הנוסח דחנוכה יש "מעין חתימה" ("להודות ולהלל"), לכאורה שם א"צ לחזור ל"ועל הכל" בברהמ"ז או ל"ועל כולם" בתפילה.

 

 


[1]) סי' קיד ס"ז.

[2]) משא"כ בנוסח ששייך רק במקום מסויים, שגם כששכח אין לאומרו שלא במקומו, כפי שצינו לסי' רפ"א ס"ב.

[3]) אולי צ"ל מקומו (או שהכוונה ל"הזכרה" שהיא לשון נקבה).

[4]) בסי' תקפ"ב ס"ו.

[5]) ס"ק טז, בשם הפמ"ג ושאר אחרונים. וכ"ד הא"א מבוטשאטש מהדו"ת, שדי חמד מע' ר"ה סי' ג אות ג, אלף המגן ס"ק כו דכן סתימת האחרונים, ואף המט"א (שכתב שיאמרם במקום שנזכר, ואף שצ"ל מעין החתימה, הרי גם "הא-ל ישועתנו" אינו כ"כ מעין החתימה [ואולי י"ל ש"הא-ל הטוב" הוא מעין "הטוב שמך"]) סותר עצמו מס' תר"ב ס"ח, כף החיים ס"ק לא.

[6]) ומבאר בפסקי תשובות (ס"ק ח), "ואין חשש לחזור ולהזכיר השמות, משום שהוא דרך שבח ובקשה ולא נוסח של ברכה".

[7]) אף ש"מעין חתימה" אינו מעכב בדיעבד, כמו שציין ע"ז בקצות השלחן (סי' מז בבדי השלחן ס"ק כד) לסי' נט ס"א (שאם פתח ב'יוצר אור' והמשיך ב'מעריב ערבים' וסיים ב'יוצר המאורות' – יצא).

[8]) בסו"ס רצד.

[9]) בשו"ע אדה"ז סי' קפז ס"ח לא נכנס לפרט זה.