סעיף יב - 1057

ברכת אמת ואמונה

הרב מאיר צירקינד

מיאמי, פלורידה

כתב כ"ק אדה"ז בסי' סו סי"ב וזלה"ק: וצריך להזכיר יציאת מצרים ומלכות וקריעת ים סוף ומכות בכורות ב'אמת ויציב' וכן ב'אמת ואמונה' ואם לא הזכיר אחת מהן לא יצא ידי חובתו (ומחזירין אותו). אבל שאר הנוסח אם שינה אותו ולא אמר אותו לשון אלא בנוסח אחר ואפילו אם דילג הרבה יצא. עכלה"ק.

ויש לתמוה על מש"כ שבברכת 'אמת ואמונה' צריך להזכיר כולן ממה דאיתא בגמרא ברכות (יד ע"ב) "והא בעי לאדכורי יציאת מצרים? (דתנן מזכירין יציאת מצרים בלילות, ואי לא אמר אמת ואמונה ולא אמר פרשת ציצית, היכי מדכר יציאת מצרים?, רש"י) דאמר הכי מודים אנחנו לך ה' אלקינו שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים ועשית לנו נסים וגבורות על הים ושרנו לך. (מי כמכה באלים וגו', מלכותך ראו בניך עד גאל ישראל והשכיבנו, רש"י)". והא בנוסח זה חסר 'מכת בכורות'?

וב'ירושלמי' (בפרק א הלכה ו) איתא, "מתניתין פליגא על רבנן דהכא מזכירין יציאת מצרים בלילות? ר' בא רב יהודה בשם רב מודים אנחנו לך שהוצאתנו ממצרים ופדיתנו מבית עבדים להודות לשמך". אין בו גם 'קריעת ים סוף'?