סעיף ג - 1068

בענין רמ"ח תיבות בקריאת שמע

הרב וו. ראזענבלום

תושב השכונה

איתא בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן (הלכות קריאת שמע סימן סא סעיף ג), וז"ל:

"בקריאת שמע יש רמ"ה תיבות בקריאת שמע יש רמ"ה תיבות וחסרו ג' תיבות להשלים רמ"ח כנגד אבריו של אדם . . לכן נוהגין שהש"ץ חוזר ואומר ה' אלהיכם אמת בקול רם ובזה כל אדם יוצא הואיל ושומעין מפיו של ש"ץ ג' תיבות אלו.

וכל הצבור כשקורין לעצמן בלחש אומרים אני ה' אלקיכם אמת וממתינים על הש"ץ ואח"כ מתחילין ויציב

והש"ץ יש נוהגין שלא לומר אמת כשקורא בלחש לעצמו שאם יאמר בלחש אמת וחוזר ואומר אמת בקול רם יהיה רמ"ט תיבות", עכ"ל.

וצריך עיון בזה, שלכאורה מאותו הטעם שהש"ץ אינו אומר "אמת" כשקורא בלחש לעצמו שאם יאמר אמת בלחש ויחזור ויאמר אמת בקול רם יהי' רמ"ט תיבות – גם הציבור כשקורין בלחש לא הי' להם לומר תיבת "אמת", שאם יאמרו תיבת "אמת" וישמעו אח"כ מהש"ץ ה' אלקיכם אמת יהי' רמ"ט תיבות.

והמגן אברהם כתב בסימון סא ס"ק א על מה שכתב המחבר: "בקריאת שמע יש רמ"ה וכדי להשלים רמ"ח כנגד אבריו של אדם מסיים שליח ציבור ה' אלקיכם אמת וחוזר ואומר בקול רם ה' אלקיכם אמת", וז"ל:

"ובספר עשרה מאמרות . . כתב דש"ץ אינו אומר בלחש אמת, ויחיד אומר בלחש אמת ואינו חוזר ואומר אמת, ונמצא דהוי רמ"ח תיבות מכוון. אבל אם אומר בלחש אמת וחוזר ואומר אמת, הוי רמ"ט תיבות", עכ"ל.

וכתב על זה במחצית השקל, וז"ל: "דהא בקריאת שמע יש רמ"ה תיבות מלבד אמת, ואם כן אי יאמר אמת שני פעמים וגם ה' אלקיכם, (הוי רמ"ט תיבות כיון דאפשר לו שיתכון שלא לצרף תיבת אמת שאומר הש"ץ ויהי' רמ"ח עם תיבת אמת שאומר היחיד בלחש, לכן עדיף שיאמר אמת בלחש כדי שלא להפסיק בין אלקיכם לתיבת אמת", עכ"ל.

אבל מפשטות לשון רבינו בשלחן ערוך משמע שאין צריך שום כוונה שלא לצרף תיבת אמת שאומר הש"ץ.