סעיף לא - 1036

"אם כתבן סתם יגנזו" ‏

הרב מאיר צירקינד

מיאמי, פלורידה

כתב אדה"ז בשו"ע סי' לב סל"א וז"ל: הכתיבה צריכה להיות לשמה שיכתוב הפרשיות לשם קדושת תפילין בפירוש ואם כתבן סתם פסולות והאזכרות צריך לכתבן לשם קדושתן בפירוש ואם כתבן סתם יגנזו. עכלה"ק.

בדפוס החדש לא כתבו מקור לדין זה דאם כתבן סתם יגנזו, ונראה דהמקור לזה הוא ב"ים של שלמה" על סוגיא זו בגיטין פרק ה' סי' טו וז"ל: "ונראה בעיני הא דקאמר 'נאמן אתה להפסיד שכרך' דאינו משלם כלום ואפילו מה ששוה ללמוד בו, אף שהיה לומדים מקודם מספר תורה כמ"ש הרא"ש בהלכות קטנות, מ"מ בספר תורה זו אסור – חיישינן שמא יקרא בו – אלא יגנוז, (מכל מקום) [ומשום] זה עלה על דעתו של המקשן אף שהס"ת פסולה לקרות בו שלא הפסיד אלא שכר האזכרות אבל לא שכר כל הס"ת – דהיינו מה ששוה ללמוד בה. והשיב (רבי אמי) שאינה שוה כלום".