סעיף ט - 1105 [גליון]

ביאור בשוע"ר סימן ח סעיף ט (גליון)

הרב יהודה ליב גראנער

מזכיר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בגליון הקודם (א׳קג) ע' 54 בהערה 6 כתב "ומנהג חב"ד שאין עושים עטרה מבחוץ".

להעיר שבס' התולדות-אדמו"ר הזקן (נ.י. - תשכ"ז) בע' קצח קטע ד"ה אופן הקיבוץ: יבקרו את כל הרשימות מכל כלי כסף וזהב תכשיטין וכו'. ובבית רבי מפרט שנכלל בזה עטרות הטליתים שלבשו אנ"ש באותו זמן. והסירון בכדי למכרן לסייע בההוצאות בענין המאסר. ז.א. שבאותו זמן כן עטרו אנ"ש הטליתים בעטרות של כסף. (צריכים לברר למה אחרי השחרור לא חזרו לעטר הטליתים)[1].

 

[1]) הערת המערכת: ראה באריכות ביאור בזה בהערה הבא אות ו' ואילך.