חזקה במקום שאפשר לברר - 772 [גליון]

הרב ברוך אלכנסדר זושא ווינער

רב ושליח בברייטון ור"מ בתות"ל - חובבי תורה

בגליון תשע (ע' 72) כתב הרב הרץ שי' בשיטת אדמו"ר הזקן בדין חזקה שאפשר לברר, דהיכא שהחזקה היא מדין "חזקה דמעיקרא" צריך לברורי היכא דאפשר ולא סומכין על החזקה אבל כשהחזקה היא מדין רוב (או סברא) יש לו דין בירור ולא צריך לברורי עוד עי"ש שהביא משו"ע אדה"ז או"ח סי' ח סי"ג ויו"ד סי' קפז סקכ"ב.

והנה כבר הארכתי בזה בס' ביאורי הלכות על הל' שחיטה מאדמו"ר הזקן סי' א קו"א סק"ה הע' (א) והבאתי משו"ת הצ"צ אה"ע סי' ע שכתב לבאר דברי אדה"ז באו"ח סי' ח שהטעם שצריך לבדוק הציצית ולא סומכין על החזקה משום שדרכן לפסוק ע"י דריסת רגלים כו' וא"א להעמידן לעולם בחזקת כשרות והוי חזקה העשוי' בודאי להשתנות ועי"ש בביאורי הלכות ס"ק כב הע' (א).

אבל לפי מש"כ בהגליון למה הוצרך לזה ולא נקט אדה"ז טעם פשוט דהוי חזקה דמעיקרא וצריך בירור (כטעם הא' במ"א שם ס"ק יא), גם היכא דלא עשוי' להשתנות מעצמה בודאות, ואדרבה מכאן ראי' דאדה"ז לא מחלק בהכי וסבר דגם בחזקה דמעיקרא לא צריך בירור היכא דלא עשוי' להשתנות מעצמה (ואין נגדו חזקת איסור כמו בסי' תלז ס"ה).

ומש"כ ביו"ד סי' קפז דאדה"ז הצריך בירור גם בחזקה דמעיקרא גרידא, י"ל ע"פ דיוק לשונו שם שהביאו מהט"ז דהיכא דאפשר לברורי צריך בירור ולא סומכין על החזקה או הרוב כמ"ש ביו"ד סי' א, והוסיף אדה"ז על דברי הט"ז שהוא בסי' א בהג"ה. ולכאו' הרי הוא מפורש בדברי המחבר שם סי' א "כשאינו לפנינו מותר לאכול משחיטתו וסומכין על החזקה, אבל אם הוא לפנינו צריך לבדקו". אלא דלהמחבר אפשר ליתן לו לשחוט ולבדקו אחר השחיטה ולא חיישינן שישכח, והרמ"א בהג"ה מחמיר שלא ליתן לו לכתחילה על סמך שיבדקנו אח"כ עי"ש באדה"ז סק"ז.

ונראה דאדה"ז סבר בסי' קפז דרק להרמ"א בסי' א צריך בדיקה ובירור בכל ענין של חזקה ואפי' בחזקה דמעיקרא גרידא כיון דמחמיר בזה טפי לחשוש שם שישכח וכו'. אבל להמחבר בסי' א דלא מחמיר כ"כ א"צ בירור בכל חזקה דמעיקרא כ"א היכא שיש ריעותא, וכן מפורש באדה"ז סי' א קו"א סק"ה דהטעם שצריך בירור ולא סומכין על החזקה ורוב הוא משום דהוי מיעוט דשכיח טפי או משום שיש חזקת איסור נגד הרוב, ומשמע דבחזקה או רוב גרידא שפיר סמכינן עליהם ולא צריך בירור, ודברי הקו"א הם על לשון המחבר עי"ש.

ואף דמצינו ששיטת הרמ"א המובא בסי' קפז הוא לברר בכל חזקה דמעיקרא, מ"מ בהל' ציצית לא סמך אדה"ז ע"ז דכתב טעם שצריך בירור שם לכו"ע דהוא משום דהויא חזקה העשוי' להשתנות בודאות, וכן בהל' פסח סי' תלז כתב דצריך בדיקה משום דיש נגדו חזקת איסור עיי"ש. ודו"ק.