סעיף ג - 877 [גליון]

טיבולו במשקה בתפוח בדבש [גליון]

הרב לוי יצחק ראסקין

דומ"צ קהלת ליובאוויטש, לונדון

בגליון תתעו האריך הר' י.ד.ק. בטוב טעם להוכיח שדין נטילת ידים לטיבולו במשקה שייך רק במאכלים שהדרך הוא להטבילן, משא"כ בטיבול התפוח בדבש בליל הושענא רבה, שלדעתו אין לחשוש לזה.

ברם כמדומה שחידושו זה אינו תואם עם דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע, במכתבו המפורסם אודות אמירת ה'יהי רצון' בליל ראש השנה לפני אכילת התפוח (אגרות קודש ח"ג ע' רט, שערי הלכה ומנהג ח"ב ע' קצח ואילך), וזה לשונו שם:

אכילת התפוח (גם לולא הטיבול בדבש) כיון שאין נפקא מינה, טוב יותר שתהי' אחר נטילת ידים..

כמדומה שבהסוגריים מרמז טעם פשוט לאכילת התפוח לאחר נטילת ידים דוקא, מכיון שהוא מטובל במשקה וצריך נטילת ידים.