הלכה יד - 698

המותר לת"ח לפרסם אותו במקום שאין מכירים אותו

הת' דוד ברש"א הולצברג

תלמיד בישיבה

כתב רבינו בה' ת"ת פרק ד' סע' י"ד, וז"ל: ומותר לת"ח להודיע (נדרים ס"ב) עצמו שהוא ת"ח במקום שאין מכירים אותו, אם צריך לכך וא"א בע"א וכו'. ע"ש.

מקור הלכה זו היא בנדרים (סב, א) אמר רבא שרי ליה לצורבא מדרבנן למימר מרנן אנא וכו'.

וצ"ע הרי הרמב"ם פסק כן בפ"ו מה' ת"ת ה"י ושם מביא רק שת"ח פטורים מלצאת לבנין וכו'. אבל שמותר להם להודיע שהם ת"ח לא פסק שם. וגם בשו"ע יו"ד סי' רמג סע"א וב' שפוסק כמ"ש הרמב"ם ולא מזכירים את ההיתר שמותר לת"ח בשעת הדחק לפרסם שהם ת"ח.

וגם בחו"מ סי' קס"ג סעי' ה' פסקו שם שת"ח פטורים ממסים וכו'. ולא מוזכר שם ההיתר לפרסם עצמם כתלמידי חכמים. (ורק מובא ברמ"א יו"ד סי' רמ"ו סו"ס כ"א), וצ"ע.