סעיף יד - 796

שפיכת מים אצל כותל חבירו

הרב בן ציון חיים אסטער

ר"מ בישיבת "אור אלחנן" חב"ד, ל.א.

בשו"ע אדה"ז בהל' נזקי ממון סעיף יד כתב וזל"ק "וכן אסור לשפוך מים אפילו דרך מקרה בפחות מג' טפחים סמוך לכותלו ולכן צינור המקלח מים מן הגג צריך להרחיק בענין שיפלו המים ברחוק ג"ט מכותל חבירו אע"פ שאינו מקלח אלא בימות הגשמים ויש מתירים במים שאינם קבועים כגון לשפוך שופכין בפחות מג"ט סמוך לכותל חבירו אם אין שם גומא מפני שהם כלים לאלתר ולא אסרו אלא בחול שהלחות שבו אינו מתייבש במהרה" עכל"ק.

והנה על הגליון מצויין דה"יש מתירין" הם המגיד משנה והנימוקי יוסף, ועוד מצויין שם על הגליון דהמקור ל"אם אין שם גומא" הוא הרמב"ם, וצ"ע בזה;

דהנה הנימוקי יוסף [ב"ב י, א בדפי הרי"ף] מביא בשם רבינו יונה דבשופכין דמים א"צ להרחיק ג"ט מכותלו של חבירו, וראיתו מהא דבמתני' ריש לא יחפור תנן דמרחיקין מי רגלים מכותל חבירו ג"ט, ואוקימנא בגמ' [יט ע"ב] דאיירי בשופכין [ולא במשתין], וא"כ משמע דרק שופכין דמ"ר צריך להרחיק ג"ט אמנם בשופכין דמים א"צ להרחיק, והטעם ע"ז הוא דאינו דומה להרישא דהמשנה שם דאסור לחפור נברכת הכובסין סמוך לכותל חבירו, דבנברכת המים קוו וקיימי וגם הוה תדיר, משא"כ בשופכין, ולכן א"צ להרחיק, ומסיים דהא דמצינו [בדף יט ע"א] דבחול הלח צריך להרחיק כי הלחות כנוס בו לזמן מרובה ואינו מתייבש במהרה [והיינו שהוא ע"ד קוו וקיימי].

ומדברי רבינו יונה למידין שרק שופכין דמים א"צ להרחיק כי מכיון דאינו כמו חול הלח ומתייבש מהר א"כ אינו כמו נברכת הכובסין דקוו וקיימי, אבל גומא מלא מים שפיר בעינן להרחיק דהוה ע"ד נברכת הכובסין, וכ"כ הב"י בשמו.

[הגם דבדברי רבינו יונה יש לדייק דצ"ל כנברכת הכובסין דיש ב' חסרונות דקוו וקיימי והוא תדיר, וא"כ לכאורה גומא אינו תדיר הגם שהוא קוו וקיימי, וא"כ לכאו' א"צ להרחיק אף לרבינו יונה, מ"מ מהא דמסיים דחול הלח צריך להרחיק דאינו מתייבש מהרה ותל"מ, משמע דעיקר הדמיון לנברכת הכובסין צ"ל בהא דקוו וקיימי ולא כ"כ בהא דהוא תדיר, והיינו שאם הוא קוו וקיימי [כמו גומא מלא מים] אינו מתייבש במהרה ולכן צריך להרחיק ג"ט.]

וכ"ז לרבינו יונה, דנמצא שהיש מתירין שמביא אדה"ז הוא רבינו יונה המובא בנ"י [רק שק"ק לשון אדה"ז "במים שאינם קבועים" דכנ"ל העיקר לרבינו יונה הוא אם קוו וקיימי ולא אם הוא בתדירות, דהרי גם גומא אינו בקביעות, ומ"מ צריך להרחיק מפני שאינו מתייבש במהרה], אמנם במה שמציין להמ"מ צ"ע דהרי לפי המגיד משנה [פ"ט מהל' שכנים ה"ב] א"צ להרחיק אפילו מגומא מלא מים וטעמו שאינו קבוע [תדיר].

והגם דהב"י מביא המ"מ אחרי שמביא שיטת רבינו יונה וכותב שהמ"מ כתב כרבינו יונה, הרי כבר הקשה עליו בהגהות הדרישה ופרישה שהמ"מ אינו כמו רבינו יונה.

אמנם זה לא קשה כ"כ, די"ל דהכוונה שהמ"מ והנמ"י [ר"י] שניהם חולקים על המרדכי דסובר שאפילו מים המקלחים צריכים להרחיק, והם סוברים שמים שאינם קבועים א"צ להרחיק, ורק חלוקים לגבי גומא אם צריכים להרחיק והיינו דחולקים מה העיקר קובע השם "קביעות" הא דקוו וקיימי או התדירות. וכן בהרמ"א בחו"מ סי' קנה סעף י מצויין להנ"י והמ"מ. ולכאורה לפי כהנ"ל א"ש שאדה"ז מביא היש מתירים שבכללות הוא שיטת המ"מ ובפרטיות מביא שיטת הנ"י שהביא רבינו יונה שאם יש גומא מלא מים צריך להרחיק.

אמנם קשה הא דמצויין על הגליון דהרמב"ם הוא המקור להא דדוקא אם אין שם גומא א"צ להרחיק הא אם יש גומא צריך להרחיק, וזה צע"ג, כי הרמב"ם בפ"ט מהל' שכנים ה"ב שיטה אחרת עמו, דהוא מבאר דהא דהגמ' מוקים למתני' בשופכין הכוונה לא לשופכין מכלי אלא גומא מלא מי רגלים, עיי"ש. ובמ"מ כתב שם שלכן אין המשנה מביא הדין דגומא מלא מים כי להרמב"ם א"צ להרחיק מגומא מלא מים דאינו קבוע כנ"ל [עכ"פ כמו נברכת הכובסין] אלא דוקא מגומא דמ"ר צריכים להרחיק, וא"כ לכאורה אי אפשר לציין ד"אם אין שם גומא" הוא שיטת הרמב"ם דהרי אדרבה לשיטת הרמב"ם בגומא דמים א"צ להרחיק, ורק לפי רבינו יונה [הנמ"י] צריך להרחיק בגומא דמים וכנ"ל בארוכה.

וביותר קשה דבסעיף שלאחרי זה כתב רבינו הזקן דכל המחלוקת הנ"ל [המרדכי והמ"מ ונמ"י] הוא לגבי שופכין דמים אבל לדברי הכל בשופכין דמי רגלים כו"ע ס"ל דצריכים להרחיק ג"ט עיי"ש, והנה זה א"ש רק לבעלי פלוגתא הנ"ל [המרדכי עם הנימוקי יוסף [בדרך פרט כנ"ל]], אמנם להרמב"ם הרי ס"ל דדוקא בגומא דמ"ר צריכים להרחיק אמנם בשופכין דמ"ר א"צ להרחיק, וא"כ, דאדה"ז בסעיף הקודם במש"כ "אם אין שם גומא" הכוונה להרמב"ם, א"כ אינו עולה יפה מש"כ "לדברי הכל" בסעיף הבא.

ועיין ג"כ בביאור הגר"א סי' קנה סקכ"ט שעל מש"כ הרמ"א דלד"ה בשופכין דמ"ר צריך להרחיק, זה דוקא לשיטת המחבר דצריך להרחיק מגומא דמים [שהוא שיטת בינו יונה כנ"ל], אמנם להרמב"ם שמגומא דמים א"צ להרחיק, אז א"צ להרחיק משופכין דמ"ר ורק מגומא דמ"ר מצריך להרחיק וכדמוקים המתני'.

ונמצא דהציונים כאן סותרים א' למשנהו, וצ"ע.