כללי - 937

הערה בשו"ע סי' תפט

הרב יוסף שמחה גינזבורג

רב אזורי - עומר, אה"ק

זה לשון רבינו בלקוטי שיחות חי"ב עמ' 35 הערה 12: "וכלשון ה'כותרת' בשו"ע אדה"ז לסי' תל [שמן הסתם כתבה אדה"ז. ובפרט שבשו"ע המחבר אין 'כותרת' לסימן זה] "מנהג שבת הגדול" (ולא כבלבוש "דין שבת הגדול")". עכלה"ק. הרבי הסביר בזמנו (שה"ג תשכ"ט. נדפס בשיחו"ק תשכ"ט ח"ב בתחילתו) את ההנחה שאדה"ז כתב את הכותרות בעצמו, בכך שלא מסתבר שמישהו אחר יהין לתת 'כותרת' לדברי אדה"ז.

וצ"ע, שבסי' תפט הכותרת בשו"ע הב"י ובשו"ע אדה"ז היא: "סדר תפילת ליל שני של פסח וספירת העומר". (ואגב, רוב הכותרות - עכ"פ בהל' פסח - דומות עד זהות בשניהם).

בשו"ע אדה"ז יש סעיף אחד (כח) הדן בפיוטי 'מערבית' שבתפילת ערבית (ומקורו ממג"א ואחרונים בראש הסימן), וצ"ע: א. האם זה (ואפילו בצירוף הסעיפים כו-כז הדנים בזמן קידוש והבדלה בביהכ"נ בקשר לספה"ע) מצדיק את הכותרת. ב. נושא ספה"ע תופס את רובו ככולו של הסימן, ואעפ"כ נזכר בכותרת רק שני . ג. הסעיפים הבאים עד סוף הסימן (כט-ל), דנים באיסור 'חדש', וזה נשמט לגמרי מהכותרת.

אבל בשו"ע הב"י לא מדובר כלל על תפילת ליל שני. וצריך בירור אם היתה כותרת זו בשו"ע בדפוסים שהיו לפני תקופת המג"א וכו'. ובאמת במפתח הסימנים של הטור (שכתב בעצמו בסוף הקדמת הספר, ונדפס ב'טור השלם' בראש כל כרך) הכותרת שונה: "סדר ספירת העומר ואם טעה בו וכל דיניו".