ברכה על אורז - 888 [גליון]

כיצד מברכים על האורז - שיטת אדמוה"ז [גליון]

הרב יהודה ליב גראנער

מזכיר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בגליון העבר (ע' 62) במה שכתב ע"ד ברכת אורז שלא בעת הסעודה. שמעתי מכמה זקני רבני אנ"ש שלמרות המובא ב'סדר ברכה"נ', מנהגם של חסידים היתה לברך ג' הברכות, וכן הורו לכו"כ.