יחס פוסקי זמנינו לפסקי אדה"ז - 835

יחס פוסקי זמנינו לפסקי אדה"ז

הרב משה אהרן צבי ווייס

שליח כ"ק אדמו"ר - שערמאן אוקס, קאליפורניא

כדאי להביא יחס א' מגדולי פוסקי זמננו זצ"ל לפסק דין של אדה"ז וביטולו המוחלטת אליו.

ב'מנחת שלמה' ח"א סי' כז אות א, כתב הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, להתיר ללוה לומר "תודה" למלוה, שאין בזה שום איסור רבית דברים. ועיי"ש שמחזק שיטתו בזה בראיות וכו'. ע"ש.

ובשו"ע אדה"ז הל' רבית סעי' ט מפורש הדבר לאיסור, וזלה"ק: "ואפי' לדבר דיבור טוב בשביל ההלוואה . . אסור כגון להקדים לו שלום . . או להודות, ולהחזיק לו טובה או לברכו בפניו על שהלוהו". עכלה"ק.

וב'מנחת שלמה' ח"ב סי' סח אות ב, כתב הגאון הנ"ל, וז"ל: "אמנם הדפסתי כך לפני כמה שנים . . דשרי לומר תודה על הלואה וכו', אבל מיד נודע לי וגם העירו לי משו"ע הרב, כי אני חשבתי שבדרבנן רק קילוס וברכה הוא דאסור וכו', אך אעפ"כ הוספתי מיד על הגליון שאני חוזר ממה שכתבתי מפני ההלכה שבשו"ע הרב, ומשום מה לא הרגיש בזה המעתיק ולא נדפסו הדברים האלה, ואני באמת מצטער על זה, וגם רבים כבר שמעו ממני שחזרתי, ולמה זה לא נדפס, והנני תקוה לתקן בעה"י את זה". ע"כ.

וגם בשו"ת מנח"ש ח"ב סי' ע אות יז, וז"ל: "אך כיון שמפשטות דברי השו"ע משמע דפסקו כהר"ש והרא"ש, וכיון שבעל שו"ע הרב ז"ל סובר, דלדעת הר"ש והרא"ש הרי היא טמאה נידה בכה"ג מדאורייתא, אי אפשר כלל להקל". ע"כ עיי"ש.