סעיף ב - 849

בהמשך להנ"ל

הת' לוי פוטאש

תות"ל - 770

ולכאורה כוונת אדה"ז היא כהמ"א דבריש סימן תקצה כתב: "התוקעין והשומעין צריכין לעמוד ועסי' קכד סס"ד". ושם הוא הדין של הרמ"א (שהובא לעיל) שצריכין לעמוד בחזרת הש"ץ. ודלא כה'לבושי שרד' שמפרש דזה שציין המ"א לסימן קכד סס"ד, הוא שכמו שבחזרת הש"ץ צריכין לעמוד דשומע כעונה, כמו"כ בתקיעת שופר צריכין לעמוד דשומע כעונה.