סעיף ז - 835

קבלת שבת תלויה בהדה"נ או בברכה שלאחריה

הרב אברהם אלאשוילי

מח"ס 'שולחן המלך'

בשו"ע רבינו סימן רסג סעיף ז, מביא מחלוקת הראשונים האם קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר, או בתחילת תפלת ערבית - היינו אמירת ברכו של הש"ץ, ומכריע שהעיקר להלכה שקבלת שבת תלויה בתפלת ערבית, אלא שהמנהג הוא שהאשה מקבלת שבת בהדלקת הנר (משא"כ כשהאיש מדליק, אלא שמסיים, שבכל זאת טוב שהאיש יתנה שאינו מקבל שבת בהדלקה זו). וכותב רבינו ש"על פי זה נוהגות הנשים שאחר שברכו והדליקו הנרות, משליכות לארץ הפתילות שבידן שהדליקו בה הנרות ואינן מכבות אותן, שכבר חל עליהן שבת בגמר הדלקה זו". ובסעיף שלאחרי זה (ס"ח) כותב רבינו, שמן הדין היה צריך לברך לפני הדלקת הנרות עובר לעשייתן, אלא ש"המנהג שמברכים אחר ההדלקה, לפי שסוברין שאם תברך תחלה קיבלה לשבת ותהא אסורה להדליק".

ויש לעיין לפי המנהג הנ"ל שמברכים אחר ההדלקה, האם קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר או בברכה שלאחריה, ונפק"מ למעשה האם מותר לאשה לכבות הגפרור אחר ההדלקה לפני הברכה. דהנה, מדברי אדה"ז שכתב שלאחר ש"הדליקו הנרות משליכות לארץ הפתילות שבידן שהדליקו בה הנרות ואינן מכבות אותן" אין להוכיח כלום, שהרי שם הלשון הוא "שאחר שברכו והדליקו", כלומר דמיירי שברכו לפני הדלקת הנר (כפי שהוא מעיקר הדין), ולכן ברור שמיד לאחר הדלקת הנרות אסור לכבות הפתילות, אבל השאלה היא לפי המנהג שמברכים אחר ההדלקה אימתי חלה קבלת שבת?

והנה בהשקפה ראשונה נראה לומר בפשטות, שהמנהג לברך אחר ההדלקה אינו בא לשנות מהמנהג שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנר, שהרי הטעם שמברכים אחר ההדלקה, הוא רק משום החשש שאם תברך תחלה כבר תחול עליה קבלת שבת בברכה זו ולא תוכל להדליק, ולא משום שסוברים שקבלת שבת תלויה לגמרי בברכה ולא בהדלקה, ואם כן גם לפי המנהג שמברכים אחר ההדלקה נשאר הענין שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנר, כי המנהג לברך אחר ההדלקה לא בא להקל אלא להחמיר. ולפי זה אסור לכבות הגפרור אחר ההדלקה לפני הברכה. וכן כתב ב'בדי השלחן' סי' עד סקי"ד.

אבל זה אינו, שהרי בסעיף יא כותב אדה"ז "אבל אין לה להדליק לכתחילה קודם לכתה בלא ברכה, ובבואה מהטבילה משחשיכה או מהחופה תפרוש ידיה לפני הנרות ולברך אז קודם שתהנה לאורן . . לפי שהאיך תברך וציונו להדליק והן דולקות כבר מקודם לכן". משמע מדבריו להדיא, שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר אלא בברכה, ולכן בעצם האשה יכולה להדליק הנרות ולעשות לאח"ז מלאכות האסורות בשבת, ורק אח"כ לברך ולקבלת שבת, אלא שלכתחילה אין לעשות כן מצד הבעיה של ההפסק הגדול בין ההדלקה לברכה. ועפ"ז בנידון דידן מותר לכבות הגפרור לפני הברכה, כי אין קבלת שבת חלה אלא לאחר הברכה.

[והנה בבדה"ש שם כתב שמכאן אין להוכיח, משום שכאן מיירי שהאשה מתנה שאינה מקבלת שבת עד לאחר הברכה, אבל לולי התניה זו באמת חל עליה שבת מיד בהדלקת הנרות.

אך לענ"ד דוחק גדול לפרש כן בדברי אדה"ז, שהרי קודם לכן הביא אדה"ז כמה עצות לאשה שצריכה ללכת לטבילה בליל שבת, ואחת העצות היא שהאשה "תדליק ותברך קודם לכתה לבית הטבילה ותתנה שאינה מקבלת שבת בהדלקה זו", הרי שעצה זו של תנאי בהדלקת הנר כבר נאמר לעיל, וכאן מיירי בעצה חדשה שהאשה תדליק בלא ברכה (ולא ע"י התניה), וממילא לכתחילה לא חלה עליה קבלת שבת].

אך צריך להבין:

א) מהו הטעם בזה, שהרי כאמור לעיל בדברי אדה"ז בס"ז מפורש להדיא, שלפי המנהג קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר, ובס"ח לא בא לחלוק על קביעה זו, אלא לחשוש לסברא שאם תברך תחלה כבור תחול עליה קבלת שבת.

ב) מדוע אין חוששים לאידך גיסא, שמכיון שמדליקה תחילה ורק אח"כ מברכת, יש לחוש שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנר, וממילא צריך להזהר שלא לעשות שום מלאכה לפני הברכה.

ג) לפי זה אשה ששכחה ולא בירכה אזי לא קבלה שבת כלל, אף שקיימה מצות הדלקת נרות (שהרי ברכות אינן מעכבות), וזה דוחק.

ואולי יש לומר, שאמנם קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר בלבד ולא בברכה, אלא היות וגמר ההדלקה היא רק לאחר הברכה ולאחר שנהנית מאור הנר, כמבואר בס"ח שמשום כך נקראת הברכה עובר לעשייתה, משום שעדיין לא נגמרה המצוה עד לאחר שנהנית מאור הנר, וכמבואר ביתר אריכות בסי"א ובקו"א סק"ג שעיקר המצוה אינה הדלקת הנר אלא ההנאה מאור הנר (ולכן גם כשהנכרי מדליק בשבילה, מקיימת היא את מצות הדלקת הנר ע"י ההנאה), לכן יש לומר שגם קבלת שבת תלויה בכך, שכל עוד שלא ברכה ולא נהנית מאור הנר עדיין לא נגמרה מצות הדלקת הנר, וממילא לא חלה עליה שבת עדיין, ולפי זה יכולה היא לכבות הגפרור לפני הברכה, שהרי עדיין אינה נהנית מאור הנר עד לאחר שתפרוש ידיה לפני הנרות ותברך ורק אח"כ נהנית מאורה, ואזי חל עליה שבת.

ועפ"ז מובנים דברי אדה"ז בסי"א, שכתב שמעיקר הדין האשה יכולה להדליק הנר ולעשות מלאכות האסורות בשבת, ורק אח"כ "תפרוש ידיה לפני הנרות ולברך אז קודם שתהנה לאורן", משום שכל עוד שלא נהנית מאור הנר עדיין לא קבלה עליה שבת.

אלא שדברי אדה"ז בסעיף זה (סי"א) מוקשים מצד אחר (אם כי אין לזה שייכות כ"כ עם המבואר לעיל), שהרי מובא בס"ו שאם מדליקים הנר בעוד היום גדול ולא מקבלים שבת לאלתר, "צריך לכבותו ולחזור ולהדליקו לצורך שבת, כדי שתהא ההדלקה עצמה ניכרת שהיא לכבוד שבת", ורבינו חזר על דין זה גם בס"ז וגם בסי"א (אם כי בסוגריים, וראה תהל"ד סי' רסג סק"ד) וגם בקו"א סק"ב, אם כן מה מועילה כאן העצה שהיא רק תדליק ולא תברך מיד אלא רק מאוחר יותר, שהרי אם לא קבלה עליה שבת לאלתר, ההדלקה אינה לכבוד שבת, וממילא ברכתה תהיה לבטלה (כמבואר בסי"א בסוגריים). וגם לפי האריכות הגדולה בקו"א סק"ג ובסוף סי"א שהעיקר הוא ההנאה לאורה, עדיין נשאר הדין "שתהא ההדלקה עצמה ניכרת שהיא לכבוד שבת", ואם ענין זה חסר, אזי אי אפשר לברך על הדלקה זו. וצ"ע*.

 


 

*) וראה גליון תשסד עמ' 55 ואילך. המערכת.