סעיף א - 877

ציון מ"מ לשו"ע רבינו

הרב אהרן חיטריק

חבר מערכת 'אוצר החסידים'

בשו"ע אדה"ז או"ח סי' קסה סעי' א, בדין העושה צרכיו ורוצה לאכול יטול ב' פעמים, על הראשונה מברך אשר יצר ועל נטילה השני ענט"י, ומאריך בהלכה זו, ואח"כ כותב "ואם נטל נטילה אחת כשרה ושכח לברך עד ששפך מים שניים או ששפך רביעית בבת אחת יברך ענט"י ואח"כ אשר יצר".

דין זה מובא ב'תהלה לדוד' סי' קסה סוף אות א', ומוסיף שכוונת אדה"ז "היינו בנתכוין שתעלה לו".

ויש להוסיף ציון זה למ"מ לשו"ע.

גם צ"ע הטעם לכך דאדה"ז אינו מביא דברי השל"ה המובא במג"א דכל אדם יבדוק עצמו קודם נטילת ידים [דבר זה מוזכר גם במשנה ברורה בשם השל"ה ואלי' רבה].