סעיף י - 786

הערה בשו"ע אדה"ז - בדין נשים בברכת התורה

הרב חיים גרשון שטיינמעץ

ר"י ישיבת מנחם מענדל ליובאוויטש - דעטרויט

שו"ע אדה"ז סי' מז ס"י: "נשים מברכות ברכות התורה שהרי חייבות ללמוד מצות שלהן כו' והיאך ליזהר מכל ל"ת שהן מוזהרות בהן כאנשים והן חייבות בתפלה כמו אנשים כמו שיתבאר בסימן קו (1ועוד שברכת התורה מברכין קודם פרשת התמיד ובקריאת פרשת התמיד הן שוות לאנשים שהרי תפלה במקום תמיד תקנוה)".

ולכאו' התיבות "והן חייבות בתפלה כמו אנשים כמו שיתבאר בסימן קו" אין להם שום המשך, שהרי המדובר בטעם הראשון הוא שחייבות מצד לימוד הלכות הצריכות, ומה נוגע כאן חיובם במצות תפלה?

ולולא דמסתפינא הי' נראה שתיבות אלו מקומם בסוף הסעיף "שהרי תפלה במקום תמיד תקנוה והן חייבות בתפלה כמו אנשים כמו שיתבאר בסימן קו".

אבל כנראה כן הוא בכל הדפוסים, שהרי בהוצאה החדשה ("חוברת דוגמא") כתוב כן ג"כ, וצ"ע.

 


1) סוגריים אלו הוא ע"פ ה"חוברת דוגמא" להל' ברכת השחר, ולכאו' הטעם לסוגריים אלו הוא מצד הקושיא שהקשה על גליון שו"ע אדה"ז שם (ועוד קושיות כמ"ש באחרונים), ואולי לכן יש ספק בטעם זה (כידוע שדין מסופק העמיד בסוגריים). ויל"ע אם יש מזה ספק בעצם חיוב קריאת פרשת תמיד לנשים, ואכמ"ל.