סעיף א - 826

זמן ברכת הציצית

הרב בן ציון חיים אסטער

ר"מ בישיבת "אור אלחנן" חב"ד, ל.א.

אדה"ז בשולחן ערוך ריש סי' ח' כתב "והואיל שכל אדם צריך להיות זהיר וזריז להקדים המצוה בכל מה דאפשר, לכן תיכף ומיד, אחר נט"י שידיו נקיות ויכול לברך, יתעטף בציצית".

ועל פי זה צ"ע מנהגינו המובא בהיום יום יד סיון "אם אסור לברך, אזי קודם התפילה - אם אינו לובש טלית גדול - ימשמש בד' ציציותיו ויברך אז". ולכאורה למה לא מברכים מיד אחרי נט"י, כשידיו נקיות, ולמה ממתינים ל"קודם התפילה"?

וכן כתב שם בסעיף כ' "…ולכשינקה ידיו ימשמש בציציותיו ויברך". וא"כ מה המקור למנהגינו שהוא "קודם התפילה".