סעיף טו - 705

למה בשחוהמ"פ לא מסיימין ישראל והזמנים

הת' יוסף ראבינאוויטש

תלמיד בישיבה

בשו"ע אדה"ז סי' ת"צ סט"ו כ' הטעם שאין מסיימין בשבת חוהמ"פ (בעל התורה . . מקדש השבת) וישראל והזמנים הוא משום שבשאר החוה"מ אין מפטירין בנביא וא"כ ההפטרה בא רק בשביל השבת, משא"כ בשחוהמ"ס שכל יום הוא כמו יו"ט בפ"ע. עיי"ש.

ולכאו' יל"ע: ממ"נ אם הטעם לאי אמירת ישראל והזמנים הוא משום דלא בא ההפטרה אלא בשביל השבת - מאי נפק"מ אם בסוכות הוא יו"ט בפ"ע. ואם הטעם לאמירתו הוא משום דהוא בשביל יו"ט - ה"ז מספיק ולכן מובן למה בשחוהמ"פ אין מסיימין.

ובלקוטי מהרי"ח ח"ג קד, ח, תלאו בגמירת ההלל, וג"ז צ"ל השייכות בין א' לשני.

וי"ל דגמירת ההלל הוא ראי' על היו"ט. וכנ"ל.