סעיף טו - 796

הטעם דמצה שלישית צ"ל שלימה

הרב בן ציון חיים אסטער

ר"מ בישיבת "אור אלחנן" חב"ד, ל.א.

בסי' תנז סעיף טו כתב אדה"ז בא' ששכח להפריש חלה מעיסת מצה מצוה ונזכר רק לאחרי שאפו הג' מצות "לא יפריש מאותן מצות שצריך להיות שלמות על הקערה דהיינו מצה עליונה ותחתונה שהעליונה צריכה להיות שלימה לברך עלי' המוציא והתחתונה צ"ל שלימה לעשות ממנה כריכות עם המרור במשי"ת סי' תעה אלא יפריש מאותה מצה שאין צ"ל שלימה דהיינו מצה האמצעית המזומנת לבצוע ממנה חתיכה לאפיקומן קודם אמירת ההגדה" עכלה"ק.

וצ"ב למה כתב דבעינן המצה התחתונה בשביל הכריכות ולמה לא כתב דבעינן ב' שלמות בשביל לחם משנה וכמו שפסק כדעת הרא"ש בריש סי' תעה, ועוד דהיכא מצינו שבשביל מצות כריכה בעינן מצה שלימה.