סעיף סג - 878

בענין חבית של יי"ש או שכר שלא הוגעלה כראוי

הרב אהרן חיטריק

חבר מערכת 'אוצר החסידים'

בשו"ע אדה"ז סי' תנא סעי' סג בענין נותן טעם לפגם, דחבית של יי"ש שלא הוגעלה כדין אפילו אינה בן יומא והכניסו בתוכה מי דבש אסורה אפילו ביום אחרון של פסח, אבל בחבית של שכר מותר.

בשדי חמד באסיפת דינים כרך ה מערכת חמץ ומצה סי' ה' אות י [ע' א'לז, ג], מביא דברי רבינו כראיה לדברים בענין שאלה ששאלו אותו בענין נותן טעם לפגם, וכ' הטעם לפי שיי"ש במי דבש נותן טעם לשבח, ושכר במ"ד נותן טעם לפגם.