סעיף כד - 878

פירור חמץ לאחר הסינון

הרב אהרן חיטריק

חבר מערכת 'אוצר החסידים'

בשו"ע אדה"ז סי' תמז סעי' כד, בהגהה כתב רבינו: "ואפילו אם סיננו בתוך הפסח ולא מצא שום פירור על המסננת . . שמא היה בו פירור דק מאוד שאינו נרגש בראות העין . . ונפלט טעמו בפסח לתוך היין". עכ"ל.

וראה בשדי חמד מערכת חומ"צ סי' ד' אות טו [ע' א' מא, ג] שמביא דברי רבינו, ומדייק בלשונו וכותב: "נראה דר"ל דאין החשש שמא יעבור הפירור הדק ויפול לתוך היין דלזה לא חיישינן, רק החשש הוא שמחמת דקותו אינו נראה לעין ונשאר מעורב עם הלחלוחית בנקבי המסננת, ועיון שאין חשש שיעבור הפירור ויפול להיין אין לאסור אלא משום הטעם שפלט גבר בפסח קודם שעת הסינון", ע"ש.

וראה במ"מ וציונים להרב אשכנזי שהניח דברי רבינו בצ"ע, ואינו מציין להשדי חמד. וכן בשו"ע הוצאה חדשה ציינו להערת הרב אשכנזי, ולא ציינו להשדי חמד.