שו"ע הרב עם מקורות וביאורים - הרב שד"ב לוין

הלכות פסח ח"א - תכט-תמא
הלכות פסח ח"ב - תמב-תמז
הלכות פסח ח"ג - תמח-תנב
הלכות פסח ח"ד - תנג-תעא
הלכות פסח ח"ה - תעב-תפו
הלכות פסח ח"ו - תפז-תצד