החרוסת - 1086

הסימן לחרוסת

הת' יוסף יצחק ליפסקער

חבר המערכת

כתב רבינו בהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים (פיסקא החרוסת): "סי' אל החרוסת: חרושת אבן חרושת עץ בלשון אשכנז: איפ"ל בארי"ן ניס"ן אינגב"ר צימרנ"ד, ובלה"ק: תפוחים אגסים קידה אגוזים וקנמון (פע"ח שחהמ"צ פ"ו)".

ולא זכיתי להבין: א) 'אינגב"ר' נכתב באל"ף ולא בעי"ן, ואיך הוי 'עץ' סימן מתאים לזה. ובפשטות הי' צ"ל להיפך (וכן זכורני שלימדוני כד הוינא טליא), 'אינגב"ר' הוא פענוח האל"ף שב'אבן', ו'עפ"ל' – פענוח העי"ן. ב) בלה"ק העתיק קידה לפני אגוזים, שלא על סדר הר"ת.

אמנם כן דאין אלו קושיות על רבינו, שכ"ה הלשון בפע"ח המצויין שם, אבל בכל אופן צ"ע. ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.