ויאמר זה - 1086

הרב בן ציון חיים אסטער

ר"מ בישיבה אור אלחנן חב"ד, ל.א.

בהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא ויאמר זה: "לכאורה זה יתור לשון הוא. ואולי מדגיש שיאמר דוקא בנוסחא זו. היינו בהשמטת התיבות זכר למקדש כהלל". ויש להעיר דבסדר קרבן פסח כתב אדה"ז ג"כ "ויאמר זה", ושם אינו מפרש כלום. ולכאורה גם שם יש לתרץ שההדגשה שצריך לומר הנוסח של הסדר היום ולא של היעב"ץ.