יכוין להוציא גם המרור - 1073

בענין הסיבה במרור

הרב וו. ראזענבלום

תושב השכונה

בהגדה של פסח של רבינו, בפיסקא ד"ה "יכוין להוציא גם המרור" כתב, וז"ל: "בכרפס לא ציין אם יאכלנו בהסיבה אי בלא הסיבה (כמש"כ במרור). וי"ל דדינו כמו שאר הסעודה דלילה זה דהרשות בידו שלא להסיב והמיסב ה"ז משובח (שו"ע רבינו סי' תע"ב סי"ד) ולא ציין אלא במקום שהחיוב או הפטור הוא מוחלט...", עכ"ל.

ולפי זה מובן שמה שכתוב בסידור אחר ברכות המרור: "ויאכלנו בלי הסיבה", אין הפירוש רק שאין צריך לאכלו בהסיבה אלא שהפטור הוא מוחלט, דהיינו שלא יאכל בהסיבה.

ולפי זה צריך עיון,

שעל מה שכתוב בשו"ע רבינו בסימן תעה סעיף יג וז"ל:

"אף על פי שאין צריך להסב באכילת מרור . . מכל מקום אם רצה רשאי" – כתב שם בהערה פה: "וכן הוא בסידור".

ולכאורה אין הדבר כן. כי בסידור הוא דבר מוחלט שלא להסב, וכנ"ל.