הערות להגדה של פסח - כללי - 750 [גליון]

הערות להגדה של פסח [גליון]

הרב גדלי' אבערלאנדער

מח"ס פדיון הבן כהלכתו

בגליון יג [תשמט] עמ' 26 כתב ר"ב אבערלאנדער שי' בענין סימני הסדר, ומביא שבמחזור ויטרי חסר סימן "יחץ", ובויגד משה כותב שנחסר בטעות. וכתב ע"ז הנ"ל דאפשר שאי"ז טעות, אלא סובר בשי' הרמב"ם שעושין יחץ קודם ברכת המוציא ולא לפני אמירת ההגדה.

וכנראה שלא טרח לעיין בפנים המחזור ויטרי, דשם מבואר להדיא דלא כדבריו, אלא שעושין יחץ לפני ההגדה, דז"ל בעמ' 281: ונוטל ידיו ומברך על הירקות בורא פרי האדמה וטובל בחומץ או בחרוסת ואוכל, ובוצע אחת מן המצות לשתים ונותן חצייה בין שתי השלימות ונותן חצייה תחת המפה, שיאכלנה בגמר הסעודה ומוזג כוס שני. ע"כ. וע"כ כדברי הויגד משה, שמה שלא כותב יחץ בסימני הסדר הוא מפי שנחסר בטעות.