אילו עשה באלקיהם - 835

עיונים בהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים

הת' יעקב זאיאנץ

מכון לסמיכה - תות"ל מאריסטאון, ניו דזשערזי

והרביעי אוסיף להעיר, בפיסקא 'אילו עשה באלקיהם ולא הרג את בכוריהם' (עמ' כח). דשואל רבינו שם בזה"ל: "לכאורה צ"ע שאין זה ע"פ סדר המאורעות, וכמש"נ והכיתי כל בכור גו' ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים (שמות יב, יב) וה' הכה כל בכור גו' וכל בכור בהמה (שם יב, כט. ובמכילתא ותנחומא דבהמה לקתה - שהיתה ע"ז שלהם").

ואעתיק מש"כ רבינו לפני"ז, והקושיא בדרך ממילא תישאל. דהנה בפיסקא 'זה הדבר כו' זו החרב כו' זה הדם' (עמ' כה). כתב רבינו וזלה"ק: "הקשו המפרשים למה ייחד ופרט ג' מכות אלו ובסדר זה דוקא - ולפענ"ד י"ל דמבאר הגדולות אשר עשה: הרג את ממונם (מקניהם). גדולה מזו - הרג את בכוריהם (חרב). ועוד גדולה מזו - גם באלקיהם עשה שפטים, שלקה היאור שהיו עובדים לו כמרז"ל(שמ"ר פ"ט ט)".

והיוצא לנו מזה דמכת דם היתה גם באלוקיהם, וכמש"פ בשמו"ר באורך ע"ש. הרי, דלפני שהרג את בכוריהם כבר עשה באלקיהם, וא"כ מובן מאוד הסדר אילו עשה באלקיהם ולא הרג את בכוריהם, דקאי על מכת דם ומכת בכורות? ומי יימר דהכוונה ב"אילו עשה באלוקיהם" היא דוקא לבהמות (שגם הם ע"ז שלהם).

וצ"ע נוסף ע"ז, דמה שמפרש רבינו ד"בכל אלוקי מצרים אעשה שפטים" קאי על בהמות שהיו ע"ז שלהם, צ"ע, דהרי בפסוק כבר מפורש לפני"ז מכת בכור בבהמות, דהרי בפסוק נאמר "והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמהובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים אני ה'". הרי דבפשטות הכתובים לא קאי "ובכל אלוקי מצרים" אבהמות, דהרי כנ"ל מפורש לפני זה.

אלא לכאורה קאי כמש"פ הרמב"ן "בכל אלוקי מצרים אעשה שפטים של עץ היתה נרקבת ושל מתכת היתה נתכת". ע"ש. וגם במכילתא מפרש דבכל אלוקי מצרים קאי אבהמות, אלא שהמכילתא קאי על פסוק אחר דנאמר "וה' היכה כל בכור בארץ מצרים . . וכל בכור בהמה", ע"ז מקשה במכילתא "וכי בהמה מה חטאה, אלא שלא יאמרו המצרים יראתינו הביאה לנו הפורענות".

ועכ"פ היוצא לנו מזה, דהנכתב ד"ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים" לא קאי על בהמות, ואדרבה בכורי בהמות לקו ביחד עם בכורי המצרים כמפורש לעיל בהפסוקים, וא"כ אף אם נאמר דהכוונה ב"אילו עשה באלוקיהם ולא הרג את בכוריהם", הכוונה באלוקיהם - בהמתם של מצריים, בכ"ז הרי לא הוי שלא עפ"י סדר, דהרי לקו הבהמות ביחד עם המצריים, ומש"כ לאחרי מכת בכורות "ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים", לא קאי אבהמות כנ"ל. וצ"ע.

כ"ז כתבתי בחפזי, וצריך יותר עיון ובירור. ותקוותי חזקה, שיעירו הקוראים בזה.