הזרוע כו' הביצה - 996

הרב יהודה לייב הלוי הבר

כולל מנחם שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר

כ"ק אדמו"ר מביא דיש שכתבו דלוקחים ביצה זכר לאבילות דחורבן ביהמ"ק. ומקשה ע"ז, דהרי מוכח במשנה ובירושלמי דגם בזמן הבית לקחו שני תבשילין, ומובן שאז לא עשו זכר למקדש. וא"כ נצטרך לומר אשר מאות בשנים לקחו מין אחר לזכר החגיגה ואחר החורבן שינו מנהג זה. עכ"ל.

וראה מכתב רבינו להרב זוין ז"ל נדפס בהוספות לההגש"פ ע' ס"ה. ושם מסביר כ"ק אדמו"ר שהראי' שגם בזמן הבית לקחו שני תבשילין, הוא מהמשנה בבלי דף קיד, א' "הביאו לפניו..שני תבשילין..ובמקדש היו מביאין לפניו גופו של פסח". דהכוונה ב"ובמקדש" הוא לא בזמן ביהמ"ק, אלא בביהמ"ק (ירושלים).

וכן מפורש יותר בירושלמי, אחרי שמביא המשנה דבמקדש היו מביאין לפניו גופו של פסח (ולא גורס הירושלמי בהמשנה לפנ"ז "הביאו לפניו שני תבשילין"), אומר: "תני ובגבולין צריכין שני תבשילין". שמשמע שמדובר בזמן ביהמ"ק רק לא בירושלים אלא בגבולין.

ומסיק כ"ק אדמו"ר שם שלפי שיטתו זו יוצא שהמשנה כולו מדברת (גם) בזמן הבית, ובהסיפא מוסיף "ובמקדש" - במקדש (ירושלים). משא"כ לדעת הרב הנ"ל המשנה מדברת בזמן הזה, רק שמוסיף "ובמקדש" - ובזמן המקדש.

ולכאו' יש להביא ראי' שהמשנה מדברת בזמן המקדש מהמשנה שלפנ"כ שמביאה המשנה שאלת "צלי".

אבל ראה הרמב"ם פ"ח מהלכות חו"מ ה"א שכותב: "ומביאין שלחן ערוך ועליו..גופו של הפסח..ובזמן הזה מביאין על השלחן שני מיני בשר" וכו'. נמצא שלומד הרמב"ם שרק בזמן הזה מביא השני תבשילין. וצ"ע.