הא - 899 [גליון]

הרב לוי גאלדשטיין

מלמד תשב"ר - אהלי מנחם

בהמשך להערתי בגליון העבר (ע' 53) בנוגע לתרגום האנגלי דתיבות "הא לחמא עניא", יש להוסיף:

בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים, בפיסקא "הא לחמא עניא", כותב הרבי:

"הא - בצירי (מ"ח, סי' האריז"ל עיי"ש הטעם) ונמצא בכתוב בנקוד זה (בראשית מז, כג. יחזקאל טז, מג. דניאל ב, מג), אבל שם פירושו הנה, ולא זה".

והיינו שתיבת "הא [לחמא עניא]" דכאן, אין פירושו "הנה, כי אם - "זה".

ויש לעיין, איך יש לתווך את זה עם מש"כ בשיחה שהזכרתי בהערתי הקודמת:

"דער חילוק פון הָא בקמץ ביז הֵא בצירי איז אויך אין פירוש: הָא (בקמץ) לחמא עניא כו' איז דער טייטש: דאס איז די לחמא עניא, וואס אכלו אבהתנא בארעא דמצרים, און הֵא (בצירי) לחמא עניא כו' איז דער פשט: נאט אייך1 לחמא עניא.

שמזה משמע להיפך שפירושו הוא "הנה" דוקא ולא "זה".

בנוגע לתרגום האנגלי, נראה שהוא נשען על מש"כ בהגדה ולא בהשיחה, אף שלכאורה י"ל שהשיחה היא משנה אחרונה.

 

 

 

1) אין מדרש לקח טוב ויגש מז, כג: הא לכם מלשון הליכי. (לקו"ש ח"א ע' 99).